hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-НижникНариси історії державної служби в Україні


Завантажити файл

Нариси історії державної служби в Україні / Авт. колектив: Аркуша О.Г., Бородін Є.І., Віднянський С.В., Гай-Нижник П.П. та інш. - К.: Ніка-Центр, 2008. - 536 с.

Нариси історії державної служби в Україні» є першою в українській історіографії спробою узагальнити в цілісному дослідженні численні праці, присвячені державотворчому процесу, політико-адміністративному устрою, організації державної служби та діяльності державних службовців. Авторський колектив починає дослідження з аналізу державної організації давньоруського суспільства і завершує характеристикою побудови й розвитку державної служби у незалежній Україні. В книзі наведено форми і типи (національний, імперський, окупаційний) управлінської діяльності на українських землях. Текст «Нарисів» підготовлений у рамках наукового проекту, що реалізується на замовлення Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу коштом Державного бюджету України. Кінцевою метою науково-дослідної роботи є монографія і збірник документів під об'єднаною назвою «Історія державної служби в Україні


Розділ 8. Гай-Нижник П.П., Солдатенко В.Ф. Організація управління УНР доби Центральної Ради (1917 р. - початок 1918 р.) // Нариси історії державної служби в Україні. - К.: Ніка-Центр, 2008. - С.167-182;
Розділ 10. Гай-Нижник П.П., Солдатенко В.Ф. Державотворчий процес в УНР доби Директорії (кінець 1918-1920 рр.) // Нариси історії державної служби в Україні. - К.: Ніка-Центр, 2008. - С.199-220;
Розділ 11. Гай-Нижник П.П., Солдатенко В.Ф. Державотворчий процес в Західноукраїнській Народній Республіці // Нариси історії державної служби в Україні. - К.: Ніка-Центр, 2008. - С.221-235.


Зміст...3


Вступне слово / Т.В.Мотренко...7
Розділ 1. Системи управління в Київській Русі / М.Ф.Котляр...13
Розділ 2. Державна служба Великого князівства Литовського / Б.В.Черкас...35
Розділ 3. Державний устрій Речі Посполитої на землях України (1569-1795 рр.) / Т.В.Чухліб...51
Розділ 4. Політико-адміністративний устрій Запорозької Січі / А.О.Гурбик...69
Розділ 5. Полково-сотенний устрій Української козацької держави (1649 - 1764 рр.) / В.М.Горобець...89
Розділ 6. Державна служба в українських губерніях Російської імперії / В.С.Шандра...115 Розділ 7. Державна служба в українських регіонах Австрійської (Австро-Угорської) монархії (1772 - 1918 рр.) /О.Г.Аркуша...133
Розділ 8. Організація управління УНР доби Центральної Ради (1917 р. - початок 1918 р.) / П.П.Гай-Нижник, В.Ф.Солдатенко...169
Розділ 10. Державотворчий процес в УНР доби Директорії (кінець 1918 - 1920 рр.) / П.П.Гай-Нижник, В.Ф.Солдатенко...201
Розділ 11. Державотворчий процес в Західноукраїнській Народній Республіці / П.П.Гай-Нижник, В.Ф.Солдатенко...223
Розділ 12. Організація управління в українських землях ІІ Речі Посполитої / О.С.Рубльов...239
Розділ 13. Державний устрій Підкарпатської Русі - Карпатської України (1919 - 1939 рр.) / С.В.Віднянський...257
Розділ 14. Організація управління в українських землях королівської Румунії (1918 - 1940 рр.) / Л.Д.Якубова...295
Розділ 15. Специфіка радянського ладу (1917 - 1923 рр.) / Г.Г.Єфіменко, С.В.Кульчицький...315
Розділ 16. Структура державної влади в умовах формування тоталітарного ладу / Г.Г.Єфіменко, С.В.Кульчицький...351
Розділ 17. Система управління окупованими територіями України (1941 - 1944 рр.) / О.Є.Лисенко...395
Розділ 18. Відродження державного управління в УРСР / О.Є.Лисенко, Т.С.Першина...417
Розділ 19. Політико-адміністративна система управління у повоєнний час (1946 - 1955 рр.) / В.В.Іваненко...433
Розділ 20. Реформи М.С.Хрущова (1956 - 1964 рр.) / Г.Г.Кривчик...453
Розділ 21. Радянська система управління на останніх етапах існування (1965 - 1990 рр.) / Г.Г.Кривчик, М.С.Серьогін...479
Розділ 22. Державна служба у незалежній Україні / М.С.Серьогін...511Arkusha O.G, Borodin E.I, Vidnyanskyi S., Hai-Nyzhnyk P.P., Soldatenko V.F. and others. “Essays on the history of government service in Ukraine”.

"Essays on the history of government service in Ukraine" is the first in the Ukrainian historiography attempt to summarize in holistic research the numerous works devoted to the process of state formation, political and administrative system, government service formation and the activities of public servants. The authors begin their study with the analysis of the ancient society state organization and complete with the characteristic of construction and development of government service in the independent Ukraine. The book contains forms and types of (national, imperial, occupation) management activities on the Ukrainian lands. The text of "Essays" is prepared as part of a research project, which is carried out to-order the Centre for adaption the government service to the standards of the European Union, by means the State Budget of Ukraine. Ultimate purpose of research is a monograph and a collection of documents under the common title "The History of Government Service in Ukraine".


 
БУЛАВА