hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Павло Гай-Нижник

УНР та ЗУНР: становлення органів влади і національне державотворення
(1917-1920 рр.)

Гай-Нижник П.П. УНР та ЗУНР: становлення органів влади і національне державотворення (1917-1920 рр.). - К.: "ЩеK", 2010. - 304 с.

Завантажити файл

Hai-Nyzhnyk Pavlo. UPR and WUPR: formation of the organs of power and the national state (1917-1920). - Kyiv: "SCHek", 2010. - 304 p.


В новій книзі автор висвітлює процес становлення вищих та місцевих органів державної влади в Україні за Української Народної Республіки (за часів Центральної Ради та Директорії) та Західноукраїнської Народної Республіки в контексті складного процесу національного державотворення у буремні 1917-1920 роки. Аналізуються успіхи та прорахунки державного будівництва, зокрема, законодавча база, принципи формування та діяльності вищих законодавчих і виконавчих органів першої і другої УНР та ЗУНР, центральних і місцевих органів державної влади, форми та устрій українських державних утворень, причини падіння Центральної Ради та успіху перевороту П.Скоропадського, підготовку та суть повстання Директорії, соборницько-державницькі прагнення українців Закарпаття та передумови і наслідки Акту Злуки УНР та ЗУНР тощо. Для істориків, правознавців, держуправлінців, політологів та усіх, хто цікавиться українською минувшиною початку ХХ ст.

Зміст
Замість передмови
Розділ 1. Становлення органів національної / державної влади в Україні за Центральної Ради (березень 1917 р. - квітень 1918 р.)
Розділ 2. Падіння і відновлення УНР у 1918 р.: причини і рушійні сили
Розділ 3. Формування органів державної влади УНР в період Директорії (грудень 1918 р. - листопад 1920 р.)
Розділ 4. Структури державної влади в ЗУНР - ЗО УНР (листопад 1918 р. - грудень 1919 р.)
Розділ 5. Ідея Соборності й українське державотворення (1918 - 1919 рр.)
Замість післямови
Джерела і література
Іменний покажчик

In the new book the author clarifies the process of the higher and local state authorities formation in Ukraine in the days of the Ukrainian National Republic (in the times of the Central Rada and Directory) and the West Ukrainian National Republic (ZUNR) in the context of complex process of national state formation in the turbulent 1917 – 1920 years. Achievements and failures of the state formation are analyzed, in particular, the legislative base, principles of formation and activity of the higher legislative and executive powers of the first and the second UNR and ZUNR, the central and local state bodies, forms and a system of the Ukrainian state formations, the causes of the Central Rada downfall and also the success of Hetman P.Skoropadskyi’s coup d'?tat, preparation and an essence of the Directory uprising, unified and state strive of the Trans-Carpathian Ukrainians and the preconditions and consequences of the Reunited Act of UNR and ZUNR.

The monograph is intended for historians, men of law, government employees, political scientists and anybody who is interested in the Ukrainian past at the beginning of the XX century.


 
БУЛАВА