hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення

Матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції

Російська окупація і деокупація України.


Завантажити файл, PDF


Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 2016 р.) / Упор. П. Гай-Нижник. – К.: «МП Леся», 2016. – 352 с.

Науковий редактор: Павло Гай-Нижник, доктор історичних наук.

Організаційний комітет: Павло Гай-Нижник, Олександр Доній, Олександр Палій, Іван Лозовий.

Експертна оцінка: Відділ історичних студій Науково-дослідного інституту українознавства МОН України.

Рецензенти:

Гай-Нижник Павло Павлович – доктор історичних наук, академік Української академії наук, завідуючий відділу історичних студій Науково-дослідного інституту українознавства МОН України;

Патриляк Іван Казимирович – доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Телячий Юрій Васильович – доктор історичних наук, професор, начальник управління контролю за діяльністю вищих навчальних закладів Державної інспекції навчальних закладів України.

У пропонованому збірнику містяться матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення», яка відбулася 2016 року в Києві.

Автори статтей виклали власний погляд на історичні витоки та паралелі російської агресії проти України, дали наукову оцінку Російській Федерації як державі-агресору та спонсору міжнародного тероризму, проаналізували російсько-українську війну, що розпочалася в 2014 р. внаслідок віроломного нападу Росії, а також сучасні виклики та шляхи зміцнення системи національної безпеки України.

Пропонується увазі державних органів влади, істориків, політологів, викладачів вищих навчальних закладів, студентів й усіх, хто цікавиться новітньою історією України і є небайдужим до долі соборної і самостійної України.

Видано за рахунок коштів
Благодійного фонду ім. Івана Григоровича Лозового


ISBN 978-966-97599-1-7
© Автори, 2016

ЗМІСТ

Палій О. Агресія Росії проти України: основні причини та наслідки ... 9

Залізняк Л. Україна та Росія: війна цивілізацій ... 12

Чекаленко Л. Україна. Росія вчора, сьогодні, завтра (?) ... 32

Дебенко В. Історичні витоки імперії Кремля: Новгородська республіка та Кримське ханство у загарбницькій політиці Івана ІІІ та Івана IV ... 49

Фігурний Ю. Історичні витоки та паралелі російської агресії проти України й українців на прикладі політичної діяльності Петра Калнишевського ... 58

Губський С. Російський фактор у дестабілізації української державності (на прикладі антигетьманського повстання 1918 р.) ... 76

Гордієнко М. Тоталітарний синдром Росії: від комунізму до екзальтованого рашизму ... 89

Коваль Р. «Нація-поневолювач» і «русофобська» програма дій ... 99

Сацький П. Розвиток транспортного сполучення між УРСР і Кримським півостровом у 1951–1953 рр. як передумова інтеграції Криму з Україною ... 107

Калакура О. Комунізація етнокультурного життя Галичини: історико-політологічний вимір ... 116

Гай-Нижник П. Прелюдія війни: українсько-російські військово-політичні взаємини в контексті міжнародного права і системи національної безпеки (1990–2010 рр.) ... 133

Адамович С. Російський слід у формуванні «новоросійства» з метою дезінтеграції Півдня і Сходу України (1990–2016 рр.) ... 168

Краснодемська І. Політична складова діяльності зарубіжних українців у російсько-українському конфлікті 2014–2016 рр. ... 182

Деревінський В. Російське питання в політичних поглядах В’ячеслава Чорновола ... 194

Хоменко О. «Рік великого перелому»: середня освіта на окупованих теренах Донбасу в 2014-му .... 201

Висовень О. Становище протестанських громад на тимчасово окупованій території сходу України (2014–2016) ... 212

Отрошко Л. Вплив релігійного чинника на регіональні події у контексті загальноукраїнської хресної ходи в умовах неоголошеної гібридної російсько-української війни ... 220

Чупрій Л. Геополітичні стратегії України: відродження концепту «Міжмор’я» в контексті подолання російської експансії ... 228

Ілюк Т. Трансформація публічної дипломатії Росії в контексті гібридної війни: діяльність «Росспівробітництва» ... 237

Тодоров І. Внутрішні витоки та зовнішні чинники російської агресії на Донбасi ... 250

Гарань О., Бурковський П. Російська агресія на Донбасі у стратегічному контексті відносин України і Заходу ... 257

Чупрій Л., Загребельний O. Стaн і сцeнapiї розв’язання вiйськoвo-пoлiтичнoгo кoнфлiкту нa схoдi Укpaїни в контексті подолання агресії Росії ... 265

Ярошинський О. Російська окупація як чинник екологічної і гуманітарної катастрофи на Кримському півострові ... 279

Бевз Т. Партії як суб’єкти політичного процесу в умовах окупації Криму: суперечності та прорахунки ... 282

Іванець А. Асиміляційна політика російської окупаційної влади як злочинне порушення колективних прав громади етнічних українців Криму: окреслення проблеми ... 299

Гай-Нижник П. Кримська регіональна проросійська ідентичність, шляхи її послаблення в контексті стратегії реінтеграції півострова та реалізації державної політики національної безпеки України: штрихи до проблеми й напрямки розв’язання .... 312

Лозовий В. Основні тенденції історичної політики Російської Федерації: виклики та загрози для України ... 323

Терлецький В. Інтелектуальний підтекст геополітичної експансії Російської Федерації ... 334

LIST OF CONTENTS

Oleksandr Paliy. Russia’s Aggression Against Ukraine: The Principal Causes and Consequences ... 9

Leonid Zaliznyak. Ukraine and Russia: A War of Civilizations ... 12

Ludmyla Chekalenko. Ukraine and Russia: Yesterday, Today, Tomorrow (?) .... 32

Vasyl Debenko. The Historical Origins of the Kremlin’s Empire: The Novgorod Republic and the Aggressive Policies of Ivan III and Ivan IV ... 49

Yuriy Fihurnyi. The Historical Beginnings and Parallels of Russian Aggression Against Ukraine and Ukrainians Based on the Example of the Political Activity of Petro Kalnyshevsky ... 58

Serhiy Hubskiy. The Russian Factor in the Destabilization of the Ukrainian State (The Example of the Anti-Hetman Uprising in 1918) ... 76

Mykhailo Hordienko. Russia’s Totalitarian Syndrome: From Communism to Exalted Fascism ... 89

Roman Koval. «The Nation-Enslaver» and a «Rusophobic» Action Program ... 99

Pavlo Satskiy. The Development of Transportation Links Between the UkrSSR and the Crimean Peninsula in 1951–1953 and the Preconditions for the Integration of the Crimea With Ukraine ... 107

Oleh Kalakura. The Communization of Ethnic and Cultural Life in Halychyna: A Historical and Political Science Assessment ... 116

Pavlo Hai-Nyzhnyk. A Prelude to War: Russian-Ukrainian Military and Political Relations in the Context of International Law and National Security (1990–2010) ... 133

Serhiy Adamovych. Russian Strace in the Formation of «Novorosiystvo» With the Aim of the Disintegration of the South and East of Ukraine (1990–2016) ... 168

Iryna Krasnodemska. The Political Component in the Activities of Ukrainians Living Abroad in the Russian-Ukrainian Conflict 2014–2016 ... 182

Vasyl Derevinsky. The Russian Question in the Political Views of Vyacheslav Chornovil ... 194

Oleksandr Khomenko. «A Year of Great Changes»: Secondary Education in the Occupied Territories of the Donbas in 2014 ... 201

Oksana Vysoven. The Situation of the Protestant Communities in the Temporarily Occupied Territories of Eastern Ukraine (2014–2016) ... 212

Lyubov Otroshko. Religious Influences on Regional Developments in the Context of «The All-Ukrainian Religious March» and in Conditions of an Undeclared Hybrid Russian-Ukrainian War ... 220

Leonid Chupriy. Ukraine’s Geopolitical Strategy: The Revival of the «Intermarium» Concept in the Face of Contemporary Challenges ... 228

Tetyna Ilyuk. The Transformation of Russia’s Public Diplomacy in the Context of a Hybrid War: The Activities of «Rossotrudnichestvo» ... 237

Ihor Todorov. The Internal Causes and External Factors of Russian Aggression in the Donbas ... 250

Оlersiy Haran, Petro Burkovsky. Russian Aggression in the Donbas in the Strategic Context of Ukraine’s Relationship With the West ... 257

Leonid Chupriy, Oleksandr Zahrebelniy. The Status and Solution Scenarios of the Political-Military Conflict in Eastern Ukraine in the Context of Overcoming Russia’s Aggression ... 265

Oleh Yaroshynsky. The Russian Occupation as a Factor in an Environmental and Humanitarian Disaster on the Crimean Peninsula ... 279

Tatyana Bevz. Parties as Subjects of the Political Process During the Occupation of the Crimea: Contradictions and Failures ... 282

Andriy Ivanets. The Assimilation Policies of the Russian Occupaton Authorities as a Criminal Violation of the Rights of the Ethnic Ukrainian Collective Community in the Crimea: Defining the Issues ... 299

Pavlo Hai-Nyzhnyk. The Pro-Russian Crimean Regional Identity, Methods of Weakening It in the Context of the Strategic Reintegration of the Peninsula and the Realization of Ukraine’s State Policy of National Security Policy: Mapping Out the Problem and Solution Vectors ... 312

Vitalyi Lozoviy. The Main Trends of Historical Policies of the Russian Federation: The Challenges and Threats for Ukraine ... 323

Vitaliy Terletskyi. The Intellectual Underpinnings of the Russian Geopolitical Expansion ... 334

 
БУЛАВА Youtube Youtube