hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Російська агресія проти України:
правда і вигадки, причини і наслідки

Російська агресія проти України: правда і вигадки, причини і наслідки


Завантажити файл (PDF)


Російська агресія проти України: правда і вигадки, причини і наслідки / П.П.Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд. і наук. ред.); авт. кол.: П.П.Гай-Нижник, І.Й.Краснодемська, Ю.С.Фігурний, О.А.Чирков, Л.В.Чупрій. – К.: «МП Леся», 2018. – 435 c.

Рекомендовано до друку Вченою радою
Науково-дослідного інституту українознавства МОН України
(протокол № 9 від 30 листопада 2017 р.)

Рецензенти:
Баран Володимир Данилович – член-кореспондент НАН України, доктор політичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу української етнології Науково-дослідного інституту українознавства МОН України;
Телячий Юрій Васильович – доктор історичних наук, професор, начальник управління контролю за діяльністю вищих навчальних закладів Державної інспекції навчальних закладів України.


Автори наукового збірника «Російська агресія проти України: правда і вигадки, причини і наслідки» подали увазі читача власний погляд на історичні витоки та паралелі російської агресії проти України, дали наукову оцінку Російській Федерації як державі-агресору та спонсору міжнародного тероризму, проаналізували Російсько-українську війну, що розпочалася у 2014 р. внаслідок віроломного нападу Росії, а також її історичні витоки, передумови, сучасні виклики та шляхи зміцнення системи національної безпеки України.

Пропонується увазі державних органів влади, істориків, політологів, викладачів вищих навчальних закладів, студентів й усіх, хто цікавиться новітньою історією України і є небайдужим до долі соборної і самостійної України.

Збірник містить результати досліджень, проведених за грантової підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень за конкурсним проектом (Ф-72/21443) «Історичні передумови та сучасні суспільні наслідки агресії Російської Федерації проти України».

ISBN 978-617-7638-08-6

ЗМІСТ
Чупрій Л. В. Тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнi пiдхoди дo дocлiджeння воєнно-пoлiтичних кoнфлiктiв. . . 7
Гай-Нижник П. П. Будапештський меморандум: передумови і наслідки (не)гарантії національної безпеки України. . . 43
Гай-Нижник П. П. Загострення навколо острова Коса Тузла 2003 р. як складова геостратегічної операції Російської Федерації щодо оволодіння акваторією Азовського моря та окупації-анексії Криму. . 71
Гай-Нижник П. П. Українсько-російські міждержавні взаємини за президенст-ва В. Ющенка (2004–2010 рр.): погляд з недавнього минулого. . . 82
Гай-Нижник П. П. Кримський вузол і питання Чорноморського флоту РФ у російсько-українських воєнно-політичних взаєминах (1991–2013 рр.) . . 105
Фігурний Ю. С. «Русский мир» – неоімперська геополітична ідеологічна доктрина та важливий чинник агресії Російської Федерації супроти України й українців. . 137
Фігурний Ю. С. Мілітарна й інформаційна агресія Російської Федерації проти України й українців та її сучасні суспільні наслідки . 162
Гай-Нижник П. П. Окупація та анексія Криму Російською Федерацією у 2014 р. як акт агресії проти України: перебіг вторгнення і свідчення міжнародного злочину. . . 181
Краснодемська І. Й. Висвітлення російської агресії в Криму західними засобами масової інформації (лютий–березень 2014 р.). . 223
Гай-Нижник П. П. Війна на сході України: початок (чи відбулося вторгнення російських збройних сил і військ спеціального призначення у Донбасі?) . . 242
Краснодемська І. Й. Контент-аналіз публікацій західних мас-медіа (2014–2015 рр.) про російсько-українську війну на сході України. 255
Чирков О. А. Тенденції сучасного етноструктурного розвитку українського суспільства у світлі новітньої агресії Російської Федерації проти України . . 288
Фігурний Ю. С. Вплив російської агресії на релігійну ситуацію в Україні на початку ХХІ ст. . . . 299
Краснодемська І. Й. Волонтерська діяльність української діаспори в умовах російської агресії 2014–2016 рр. . . 310
Краснодемська І. Й. Політична складова діяльності зарубіжних українців у російсько-українському конфлікті 2014–2016 рр. . . 326
Чирков О. А. Українські книжки 2014 р. як реакція постколоніального суспільства на воєнну агресію колишньої метрополії. . 340
Чирков О. А. Головні підсумки Всеукраїнської науково-практичної конференції «Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення». 355
Чупрій Л. В. Aдaптaцiя вимушених переселенців зi cхoду кpaїни: cтaн i пpoблeми. . . 370
Гай-Нижник П. П. Основні засади Стратегії деокупації та реінтеґрації Криму в контексті національної безпеки України: штрихи до проблеми й напрямки розв’язання. . 386

LIST OF CONTENTS
Leonid Chupriy. Technological and social approaches to the defense of military-political conflicts. . 7
Pavlo Hai-Nyzhnyk. Budapest Memorandum: preconditions and consequences (not)guarantee national security of Ukraine. . 43
Pavlo Hai-Nyzhnyk. Aggregation around Kos Island Tuzla in 2003 as a component of the geostrategic operation of the Russian Federation regarding the capture of the Azov Sea area and occupation-annexation of the Crimea. . 71
Pavlo Hai-Nyzhnyk. Ukrainian-Russian intergovernmental relations under the presidency of V. Yushchenko (2004–2010): a view from the recent past. . 82
Pavlo Hai-Nyzhnyk. Crimean node and issue Black Sea Fleet in the Russian-Ukrainian military-political relations (1991–2013). . 105
Yuriy Fihurnyi. «Russian World» is a neo-imperial geopolitical ideological doctrine and an important factor in the aggression of the Russian Federation against Ukraine and Ukrainians.. . . 137
Yuriy Fihurnyi. The militaristic and informational aggression of the Russian Federation against Ukraine and Ukrainians and its contemporary social consequences . . 162
Pavlo Hai-Nyzhnyk. The occupation and annexation of the Crimea by the Russian Federation in 2014 as an act of aggression against Ukraine: the course of the invasion and evidence of an international crime. .181
Iryna Krasnodemska. Coverage of Russian aggression in the Crimea by Western media (February–March 2014). . 223
Pavlo Hai-Nyzhnyk. The war in eastern Ukraine: the beginning (was there an invasion of the Russian armed forces and special forces in the Donbass?). . 242
Iryna Krasnodemska. Content Analysis of Western Mass Media Publications (2014–2015) on the Russian-Ukrainian War in the East of Ukraine. 255
Oleh Сhyrkov. Trends in modern ethnostructural development of Ukrainian society in the light of the recent aggression of the Russian Federation against Ukraine . . 288
Yuriy Fihurnyi. The influence of Russian agriculture on the religious situation in Ukraine at the beginning of XXI-st. . . 299
Iryna Krasnodemska. Volunteer activities of the ukrainian diaspora in the conditions of russian aggression 2014–2016. . . . 310
Iryna Krasnodemska. The political component of the activities of foreign ukrainians in the russian-ukrainian conflict 2014–2016. . . 326
Oleh Сhyrkov. Ukrainian books in 2014 as a reaction of the postcolonial society to the war aggression of the former metropolis. . . 340
Oleh Сhyrkov. The main results of the All-Ukrainian scientific and practical conference «Russian occupation and de-occupation of Ukraine: history, modern threats and challenges of our time». . 355
Leonid Chupriy. Adaptation of forced migrants from the east of the country: state and problems. . . 370
Pavlo Hai-Nyzhnyk. Basic Principles of the Strategy for De-Occupation and Reintegration of Crimea in the Context of National Security of Ukraine: Aspects of the Problem and Solution Areas . . 386 
БУЛАВА Youtube Youtube