hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Pawło Haj-Nyżnyk

Refleksja nad rolą Symona Petlury i znaczeniem sojuszu wojskowo-politycznego Ukrainy z Polską (1920 r.) we współczesnej ukraińskiej pamięci historycznej

hai-nyzhnyk
Завантажити файл, PDF

Pawło Haj-Nyżnyk. Refleksja nad rolą Symona Petlury i znaczeniem sojuszu wojskowo-politycznego Ukrainy z Polską (1920 r.) we współczesnej ukraińskiej pamięci historycznej // Dziedzictwo Józefa Piłsudskiego i Symona Petlury. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość partnerstwa Polski i Ukrainy. – Lublun: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2021. – S.61–77.


W każdym narodzie, a szczególnie mającym skomplikowaną przeszłość państwotwórczą, posiadającym historię, która swoistymi kanałami wpływa na historię innych sąsiednich narodów, zawsze pozostaną kontrowersyjne kwestie wspólnego dziedzictwa historycznego. Badania oraz rozwiązywanie takich splotów z przeszłości należy pozostawić profesjonalnym historykom, stosującym odpowiedni poziom badań naukowych i analiz, unikając ich fragmentaryzacji ze względu na potrzeby polityczne oraz fl irt z narodowymi lub innymi uczuciami współczesnego społeczeństwa, często wrodzoną cechą różnego rodzaju działaczy, którzy w większości nie tylko nie mają pojęcia o pełnym i historycznym obrazie wydarzeń, a i jak najmniej starają się go poznać. Jednocześnie wydaje się, że sprawa ta jest wieloaspektowa i złożona, a często nadmiernie upolityczniona.

W lustrze relacji ukraińsko-polskich XX wieku odbijają się nie tylko cienie, ale i promienie światła. I nie jest ono aż tak krzywe, jak niektórzy chcieliby je pokazać! Jest takim, jakim było, i nie warto tego historycznego odbicia tych czasów obrzucać błotem, ani stawiać na świeczniku. Właściwa ocena własnej przeszłości jest pierwszym przejawem samowystarczalności społeczeństwa i zdrowej pamięci historycznej narodu, który pozbył się postkolonialnych czy postimperialnych traum i kompleksów.

W tym kontekście nie jest wyjątkiem także zagadnienie zrozumienia, oceny i utrwalenia w zwojach pamięci historycznej oraz na tablicach narodowych ukraińsko-polskiego sojuszu wojskowo-politycznego z 1920 r., zapoczątkowanego de iure zawarciem traktatu pokojowego w Warszawie między Rzeczpospolitą Polską a Ukraińską Republiką Ludową.

Od czasu odzyskania przez Ukrainę niepodległości państwowej w 1991 r. społeczeństwo ukraińskie powoli wyszło z mroku radzieckiej propagandy komunistycznej, a społeczność naukowa i historyczna mogła swobodnie badać i ponownie oceniać dziedzictwo historyczne własnego narodu i jego relacje z sąsiednimi (i nie tylko) narodami, zarówno na poziomie osobistym i społecznym, ale też państwowo-geopolitycznym.

Na tym historycznym tle, przez długi czas w ZSRR, zniekształcono i narzucono tabu na stosunkowo krótki, ale kłębiący się i w dużej mierze fatalny wycinek wojny polsko-ukraińsko-sowieckiej z 1920 r. Temat ten nie od razu po rozpadzie Związku Radzieckiego przykuł uwagę uczonych ukraińskich, którzy − należy stwierdzić − przede wszystkim postanowili zbadać i odtworzyć ukryte karty wewnętrznej historii politycznej ukraińskiej państwowości na początku XX wieku. Można więc śmiało stwierdzić, że historiografi a krajowa z opóźnieniem i z pewnymi stratami informacyjnymi i czasowymi umieściła na porządku dziennym problematykę naukową stosunków ukraińsko-polskich i sojuszu wojskowo-politycznego w 1920 r. i dopiero na przełomie pierwszej dekady XXI wieku zaczęła się głębiej zanurzać w swoich przepastnych warstwach źródłowych i nadal jest w trakcie poszukiwania, badania, analizowania, ponownej oceny i ponownego uświadamiania sobie wydarzeń tamtych czasów oraz ich przyczynowych i bieżących zysków i strat.

Już na początku lat 90. XX wieku zaczęły pojawiać się pierwsze prace naukowe z nowymi, niejednoznacznymi ocenami działalności S.Petlury jako naczelnego atamana i przewodniczącego Dyrektoriatu URL w ogóle, a zwłaszcza jego roli w stosunkach ukraińsko-polskich w 1920 r. Co więcej, wydarzenia owego roku zaczęły pojawiać się w podręcznikach szkolnych, a nie tylko w przestrzeni publicystycznej i naukowej. Na przykład w jednym z podręczników dla starszych klas szkół ogólnokształcących (autorzy: Stanisław Kulczycki, Mychajło Kowal, Julia Łebediewa) stwierdzono, że „udział wojsk URL po stronie polskiej przeciwko RFSRR i USRR był aktem rozpaczy... Petlura odrzucił ideę jedności ziem ukraińskich i uznał całkowitą zależność od Polski”1.

Współczesna historiografi a na ten temat, jako odrębny przedmiot badań polsko-ukraińskiego układu wojskowo-politycznego w 1920 r., w USRR praktycznie nie istniała i także zaczęła się faktycznie pojawiać dopiero na początku lat 90., tj. od czasu niepodległości państwowej Ukrainy. W podobnym zakresie myśli Roman Ławrećkyj, uważając, że od końca lat 80. do początku lat 90. XX w. na Ukrainie rozpoczęła się „nacjonalizacja” historii, i konstatował, że już według stanu na 2009 r. można było zaobserwować dość lojalny stosunek większość ukraińskich historyków wobec umowy warszawskiej i sojuszu ukraińsko-polskiego2.

Do pierwszych prac poświęconych historiografi i rewolucji ukraińskiej należały w szczególności monografi a i rozprawa habilitacyjna Wałerija Kapelusznego, a także szereg prac uogólniających, w których analizowane są stosunki ukraińsko-polskie3. Autor zupełnie słusznie zauważa, że w historiografi i ukraińskiej panuje absolutny zamęt terminologiczny nawet w nominalnej interpretacji tego wydarzenia historycznego, wskazując, że niektórzy badacze określają je jako umowa warszawska (Jurij Tereszczenko, Serhij Łytwyn), inni nazywają to porozumieniem lub unią (Mykoła Derżaliuk, A.Kopylow, Ihor Usenko), trzeci − paktem (Orest Krasiwśkyj, Hałyna Korbycz), a jeszcze inni − konwencją polityczno-wojskową (Ołeksandr Pawliuk, Jarosław Hrycak)4.

Z tego powodu Witalij Borymśkyj w swoim doktoracie, na specjalności historiografi cznej, zaprezentował własny punkt widzenia polegający na tym, że jako dokument „[...] umowa warszawska jest umową międzynarodową pomiędzy Polską a Ukraińską Republiką Ludową, której część polityczna została podpisana w Warszawie 21 kwietnia 1920 r., a część wojskowa – 24 kwietnia tegoż roku. Część gospodarcza nigdy nie została podpisana, a przynajmniej nie znaleziono na to dowodów”5. Samo określenie „sojusz polsko-ukraiński” autor rozumiał jako „współpraca polsko-ukraińska, której podstawą były konwencje polityczna i wojskowa z odpowiednio 21 i 24 kwietnia 1920 r.”6.

Z kolei Władysław Wierstyuk w 2005 r. zauważył, że od początku przywrócenia państwowości ukraińskiej w 1991 r. nastąpiła „dekonstrukcja radzieckiej konstrukcji historiografi cznej”, a od lat dwutysięcznych historiografi a ukraińska już „odchorowała chorobę na bezkrytyczny stosunek do nauki historycznej emigracji i diaspory, z której zapożyczyła nie tylko wiele cennych, ale także cały szereg nieodłącznych jej wad”7.

A jednym z takich mankamentów historiografi i ukraińskiej był romantyczny jednostronny stosunek do analizy zespołu bazy źródłowej (lub też i bez jej analizy) oraz do działań rządu URL i naczelnego atamana, gdy nawet oczywiste błędne decyzje kierownictwa republiki były uzasadniane czynnikami zewnętrznymi. Pewne, uwidaczniające się niekorzystne aspekty (elementy) umowy warszawskiej i jej konsekwencje były oceniane bezkrytycznie pod płaszczykiem patriotycznej retoryki jako permanentnej amnestii historycznej ze względu na bieżącą polityczną celowość lub osobiste stereotypy autorów, które oczywiście wyglądały nie więcej niż asymetria i sfera iluzji sowietyzmu w narodowym naukowo-historycznym romantyzmie.

I tak na przykład Taisija Zarećka ckliwie, w stylu nadwornego kronikarza, gloryfi kuje odważnego S.Petlurę, który przez niezwykły wysiłek zdołał okiełznać własne uczucia zjednoczeniowe, a jednocześnie prawie nikt z jego otoczenia nie był w stanie uświadomić sobie i zrozumieć tego poświęcenia i siły woli8. Natomiast I.Daćkiw podkreśla, że to umowa warszawska położyła kres unii URL i Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej (Obwód Zachodni URL) i tym samym S.Petlura wydał zgodę ze strony URL na okupację Galicji Wschodniej i rezygnację z wcześniejszych aktów zjednoczeniowych9. Jednak S.Łytwyn, który w swoich pracach w sposób oczywisty idealizuje S.Petlurę, w dość populistyczny i udawany sposób uzasadnia taki krok naczelnego atamana: „Gdy pojawiło się pytanie: Ukraina bez ziem zachodnich lub jej całkowite zniknięcie pod najazdem bolszewików, wtedy wybrał to pierwsze... Przyjął ten dyktat, ale z nadzieją na normalizację sytuacji, by wraz z nadejściem pokoju, ze zmianą sytuacji przywrócić wszystkie ziemie ukraińskie, w tym Galicję Wschodnią, do Ukrainy”10.

Mykoła Stopchak11 poświęcił szereg publikacji ukraińskiej historiografi I umowy warszawskiej i jest przekonany, że mimo sprzecznej postawy i ocen polsko-ukraińskiego sojuszu wojskowo-politycznego, większość badaczy jest skłonna sądzić, że dał on Armii URL możliwość jeszcze przez rok kontunuowania walki o niezależność12. Tego samego zdania jest Jurij Tereszczenko, zauważając, że umowa warszawska „[...] dała realną okazję do kontynuowania przez kolejny rok zakrojonej na szeroką skalę walki zbrojnej o wyzwolenie Ukrainy i zachowania podstaw państwowości narodowej. S.Petlura przyjął możliwość zrzeczenia się części ukraińskiego terytorium w celu obrony państwowości na Wielkiej Ukrainie”13.

W pewnym stopniu popiera ich Wołodymyr Łytwyn, twierdząc, że sojusz S.Petlury i J.Piłsudskiego był jedyną szansą dla Ukraińców na kontynuację walki o państwo ukraińskie i kontynuację żywotu URL przez kolejny rok, ale niemal od razu dodając, że taki pakt był a priori skazany na niepowodzenie14. Takie samo stanowisko podziela O.Pawliuk, tłumacząc to tym, że wspólny polsko-ukraiński front antyrosyjski zdecydowanie musiał zawieść na Ukrainie przede wszystkim dlatego, że ten sojusz wojskowo-polityczny był w dużej mierze i pozostał jedynie „unią personalną” dwóch przywódców państw i ich osobistych uzgodnień15.

Jarosław Hrycak stwierdza też otwarcie, że był to już związek przegranego (S.Petlura) ze zwycięzcą (J.Piłsudski), z których ten pierwszy „zależał całkowicie od wielkoduszności i uczciwości drugiego”16 i sugeruje, że nawet jeśli jednak ten ostatni pozostałby w końcu wiernym sojusznikiem, „pozostawało jednak pod znakiem zapytania, czy społeczeństwo polskie powstrzyma się od wielkiej pokusy traktowania odbitej Ukrainy jako terytorium p o d b I t e g o” [podkr. aut.]17. Autor unika jednak odpowiedzi na pytanie: na ile równe i wzajemnie korzystne są sojusze militarno-polityczne między zwycięzcami a zwyciężonymi i dla kogo ostatecznie są one bardziej korzystne oraz jaka siła zmusiłaby dominującego zwycięzcę do dotrzymania słowa w przypadku hipotetycznego wspólnego zwycięstwa. Z drugiej strony Ja.Hrycak stosuje idealistyczną formułę w stosunku do S.Petlury, że naczelny ataman dążył do osiągnięcia niepodległej Ukrainy poprzez uznanie jej za ententę poprzez zawarcie sojuszu z Polską. Jednocześnie badacz jest przekonany, że S.Petlura wcale nie uważał, że główne zagrożenie dla Ukrainy pochodziło z Polski, a jedynie z agresji bolszewickiej Rosji18.

Z tą ostatnią opinią zgadza się także Ihor Sribniak, zauważając, że „sednem polsko-ukraińskiego porozumienia 1920 r. był sojusz militarny obu państw przeciwko bolszewickiej Rosji”, do którego S.Petlura celowo i uporczywie dążył co najmniej od roku19. Dlatego sam fakt zawarcia umowy warszawskiej, mimo znaczących ustępstw, np. Wałentyna Szamrajewa, uważa za osiągnięcie dyplomacji ukraińskiej, gdyż autorka nie widzi w Polsce podstępnych intencji przejęcia URL. Traktuje ona porozumienie między J.Piłsudskim a S.Petlurą za naturalny kompromis, kiedy słabszy partner musiał iść na ustępstwa na rzecz silniejszego20.

Witalij Borymski także ocenia umowę warszawską jako osiągnięcie ukraińskiej polityki zagranicznej. „Działania Polski nie były ani przejawem altruizmu, ani bezinteresownej sympatii dla Ukrainy, ani planem narzucenia protektoratu” – przekonuje autor. − „J.Piłsudski, tak samo jak S.Petlura, kierował się narodowymi interesami swojego kraju. Pod pewnymi względami interesy narodowe Ukrainy i Polski były zbieżne. Rezultatem takiego zbiegu okoliczności była umowa warszawska. Oczywiście w Warszawie, jak w każdym innym układzie międzynarodowym, strona słabsza została zmuszona do większych ustępstw”21.

Powstaje zatem pytanie: na ile w historiografi i ukraińskiej zbadana jest problematyka uwarunkowań i przygotowania do zawarcia umowy warszawskiej oraz przebiegu i okoliczności jego podpisania? Tak więc proces zbliżenia dyplomatycznego polsko-ukraińskiego (uerelowskiego) poruszali w swych pracach w szczególności: Serhij Warhatiuk, Bohdan Hud i Wiktor Hołubko, I.Dacki, T.Zarećka, Oleh Kałakury, Iryna Krasnodemśka, T.Kuczer, S.Łytvyn, O.Pawliuk, I.Sribniak, Wasyl Jabłonśkyj22. Punkt widzenia większości ukraińskich historyków można wyrazić słowami W.Wierstiuka, który uważa, że podpisanie przez stronę ukraińską umowy było „podyktowane desperacką chęcią kontynuowania walki o państwowość narodową u schyłku rewolucji”23. Jednocześnie naukowiec dostrzega jako oczywiste, że „[...] umowa warszawska nie została zbudowana na chęci upokorzenia Ukrainy. Jak większość instrumentów międzynarodowych stała się przykładem próby pogodzenia wzajemnych interesów, gdzie słabsza strona płaci silniejszemu znaczącymi ustępstwami za pomoc i wsparcie”24.

Najdokładniej i krytycznie przeanalizowała przebieg procesu negocjacyjnego Ołena Mychajłowa. I okazało się, że w swoim dziele Ukraina w ogniu i burzy rewolucji Izaak Mazepa skłamał, że nie znał z góry warunków umowy warszawskiej (w szczególności ten fakt obala korespondencja z A.Liwyćkym)25. O.Mychajłowa w sposób uargumentowany obala romantyczną wizję niektórych ukraińskich historyków o ukraińsko-polskim procesie negocjacyjnym, który wielokrotnie był na skraju zerwania ze względu na nadrzędną i niepodważalną pozycję Polski, która nawet bez URL była gotowa do wojny z RSFSR na ziemi ukraińskiej26.

Wszak delegaci S.Petlury po prostu nie mieli przestrzeni na dyplomatyczne targi i propozycje i zostali zmuszeni do podpisania konwencji politycznej. Z jaką nadzieją mogli działać w sytuacji praktycznie beznadziejnej? Nastawiali się na przyszłe ustępstwa ze strony polskiej poprzez próby rewizji warunków podpisanych przez przyszły parlament odrodzonego URL po udanej polsko-ukraińskiej ofensywie zbrojnej (pod polskim dowództwem wojskowym) oraz wyzwoleniu i umocnieniu niepodległej już Ukrainy. Czy S.Petlura mógł liczyć na taką perspektywę? Tylko teoretycznie. Czy J.Piłsudski miał prawo i możliwość nie iść na ustępstwa w przyszłości, a nawet umocnić swoją pozycję na rzecz Polski lub jednostronnie wypowiedzieć dotychczasowe warunki? Absolutnie (w zależności od rozwoju oraz ukształtowania się militarno-strategicznej i geopolitycznej pozycji Rzeczypospolitej), jak później udowodnił to rozwój wydarzeń historycznych.

W tym kontekście J.Piłsudski był pozbawiony sentymentów do Ukrainy, o których często zapominają niektórzy historycy ukraińscy, i kierował się wyłącznie interesami narodowymi Polski. Ponadto, jak słusznie wywodzi O.Krasiwśkyj, zwracając uwagę na niepopularność w polskim społeczeństwie układu z praktycznie nieistnieją URL, J.Piłsudski, zgadzając się na pomoc w odbudowie przyciętych elementów satelickiej państwowości ukraińskiej, dążył w ten sposób do stworzenia rodzaju „strefy sanitarnej” chroniącej wschodnią Polskę przed bolszewicką RFSRR27. W.Łytwyn dodaje, że „odkąd S. Petlura był w Polsce emigrantem, sojusz z URL nie mógł być równoprawny”28. Co więcej, jak przekonuje S.Warhatiuk, dzięki pozycji siły w negocjacjach oraz niezwykle trudnej i naiwnej pozycji (w tym kadrowej) strony ukraińskiej, Polacy nie tylko narzucili Ukraińcom własne warunki sojuszu, ale także stosunkowo łatwo zdołali wprowadzić w szeregi misji dyplomatycznej URL swoją agenturę, wcielając polskie ambicje imperialne. Ponadto, jak dodają Leonid Zaszkilniak i Mykoła Krykun, „kiedy S.Petlura nie zgodził się na polskie warunki, on i jego ministrowie zostali aresztowani i przetrzymywani przez 24 godziny”29. Tak więc słusznie konkluduje S.Warhatiuk: „umowa warszawska nie była partnerstwem między równymi sobie, gdyż ustanawiała polski protektorat nad Ukrainą”30. Jednocześnie autor zgadza się, że mimo dużej ceny za pomoc sojusz z Polską dawał, choć iluzoryczną, ale jednak w pewnej mierze i do pewnego stopnia możliwość przywrócenia ukraińskiej państwowości, lecz S.Petlura nie zdawał sobie sprawy, że w stosunku do Ukraińców Polska nie przewidywała realizacji prawa narodów do samostanowienia31. Wobec powyższego dosyć wątpliwa wydaje się teza Ihor Dackiwa, że umowa warszawska jest „znaczącym kamieniem milowym w działaniach dyplomacji ukraińskiej w obronie niepodległości Ukrainy”32.

Krytycznie ocenia ówczesne stosunki polsko-ukraińskie (zwłaszcza po rozejmie polsko-sowieckim 18 października 1920 r.) także Wiktor Sawczenko, który uważa, że wówczas sprawa państwa ukraińskiego była już przegrana. Zamiast tego J.Piłsudski, biorąc pod uwagę polskie wkroczenia na Galicję i chęć militarnej i politycznej neutralizacji Naddnieprzan w tej sprawie, po prostu „chciał uczynić Petlurę wiecznym żebrakiem amunicji, butów, uprawnień, aby go trzymać w «polu widzenia», obawiając się rzekomo, że armia ukraińska z sojusznika Polski stanie się kiedyś jej głównym wrogiem”33. Jednocześnie autor zapewnia bez jakichkolwiek dowodów w dokumentach: „Ukraina była ukochanym marzeniem Piłsudskiego, który marzył o odrodzeniu potęgi Rzeczypospolitej w granicach 1772 r. A w państwie ukraińskim widział możliwy bufor, który łagodzi presję «wielkiego sąsiada», polskiego dodatku surowcowego i rynku na polskie towary. Piłsudski był pod wrażeniem szefa ukraińskiego Dyrektoriatu Symona Petlury, który gotów był na wszelkie kompromisy w celu uzyskania polskiej pomocy i stwierdził, że będzie w stanie zorganizować sprzymierzoną z Polską 200-tysięczną armię URL”34.

Ze swojej strony Roman Tymczenko nie ma wątpliwości, że naczelny ataman widział w umowie warszawskiej jedyną możliwą szansę na uratowanie państwowości. Dla pewnego historycznego pobłażania, zdaniem autora, S.Petlura korzystał z odrębnego porozumienia między Armią Halicką a Armią Ochotniczą Południowej Rosji oraz z tego, że zachodnie terytoria ukraińskie, których zrzekł się w imieniu URL, zostały już zajęte przez Polaków w zwycięskiej wojnie z Zachodnioukraińską Republiką Ludową – Zachodnim Obwodem URL. Okazuje się, że badacz faktycznie uzasadnia separatystyczne złamanie aktu (uniwersału) zjednoczenia przez S.Petlurę w imieniu URL. Ponadto R.Tymczenko logicznie zauważa też to, że w kwietniu 1920 r. ani J.Piłsudski, ani S.Petlura nie mogli przewidzieć tak szybkiego i nieudanego końca ataku zjednoczonych wojsk polsko-ukraińskich na Kijów i utraty wskutek szeregu porażek całego terytorium URL35.

Skrajnie negatywnie ocenia rozejm z 12 października 1920 r. i podpisanie traktatu wstępnego Wałerij Sołdatenko, którego zdaniem „należy ocenić za absolutną zdradę S.Petlury przez J.Piłsudskiego i Ukraińców przez Polaków”36. Uczony z jeszcze większą pogardą odnosi się do osoby Naczelnego Atamana, zarzucając mu lekceważenie interesów narodowych i patologiczną antysowieckość na rzecz własnej żądzy władzy. „Boleśnie przeżywając porażki 1919 r., S.Petlura nieustannie szukał zemsty. A przede wszystkim, a może ponad wszystko, niepokoiło go, gdzie znaleźć te siły, które oddałyby mu osobistą władzę nad przynajmniej częścią Ukrainy” − jednoznacznie stwierdza W.Sołdatenko. − „Nie przedstawiono ani konstruktywnego programu tworzenia państwa, ani projektów przekształceń społecznych. Przynajmniej nie były publicznie oferowane społeczeństwu. Cały sens obliczeń i kombinacji został podporządkowany jednemu celowi − zniszczeniu znienawidzonej władzy sowieckiej, która zakwalifi kowała się jako całkowicie obca naturze narodu ukraińskiego, która została na Ukrainie przymusowo obsadzona tylko przy pomocy rosyjskich bagnetów”37. Autor defi niuje porozumienie J.Piłsudskiego i orientację S.Petlury na ententę jako rodzaj pułapki ideologiczno-dyplomatycznej i politycznej, w którą naczelny ataman zaczął wpadać pod koniec 1918 r. ze względu na strategię narzuconą mu przez rosyjskich ofi cerów sztabowych38. Jeszcze bardziej przesiąknięta zatęchłymi sowieckimi etykietami i patologicznie nienawistna (jak w 2007 r.) była wspólna praca Rema Symonenki i Dmytra Tabacznyka, w której bolszewicka Armia Czerwona przedstawiona jest jako wyzwolicielska, ukraińsko-polskie wojska sojusznicze zaś jako „polscy najeźdźcy i ich stręczyciele”39.

Nie mniej mocno negatywny, ale już z poziomu narodowego Ukrainy, odnosi się do umowy warszawskiej i jej konsekwencji Wołodymyr Serhijczuk, który ostro krytykuje polską politykę wobec Ukraińców, obwiniając Polskę o niewywiązywanie się z jej głównego zobowiązania do wspierania niepodległości państwowej Ukrainy i zarzuca rządowi Rzeczypospolitej Polskiej rozbrojenie i internowanie sojuszniczej armii URL40. Ale warto jednak zauważyć, że w połowie lat 90. autor ten napisał, że „udana wspólna wyprawa wojsk ukraińskich z Polakami nad Dniepr wiosną tego roku w pełni potwierdziła słuszność porozumienia kwietniowego w Warszawie”41. Jeszcze bardziej kategorycznie ocenia umowę warszawską Iwan Monolatij, uznając ją za niedopuszczalną, uważając, że „tego, co stało się faktem dokonanym 21 kwietnia 1920 r., nie da się wytłumaczyć zdrowym rozsądkiem i ochroną interesów narodowych”42. Autor zwraca uwagę, że większość ówczesnych ukraińskich sił politycznych zdawała sobie sprawę z tego zagrożenia dla państwowości, ale nie miała dość sił, by oprzeć się nadciągającej katastrofi e, która szykowała się od grudnia 1918 r., dodając, że „[...] chociaż traktat pokojowy w Rydze z 1921 r. Faktycznie anulował to porozumienie, umowa warszawska była przez długi czas mieczem Damoklesa dla ukraińskiej polityki. Dopiero 16 lipca 1948 r. został formalnie wypowiedziany podczas sesji URL w Augsburgu”43.

Jeśli chodzi o militarne konsekwencje umowy warszawskiej, oceny historyków ukraińskich w tej dziedzinie są w większości jednomyślne i powściągliwie negatywne. Może za wyjątkiem Mychajła Kowalczuka, który jednak pozytywnie wypowiadał się, ale nie o wojskowej współpracy sojuszników podczas wspólnej kampanii wojennej na Ukrainie, a o działaniach ukraińskiej misji wojskowej w Polsce, gdy Warszawa stała się centrum europejskiej dyplomacji URL44. Tenże autor zwraca uwagę, że poprzez sojusz Petlura–Piłsudski już w latach 1920–1921 pośród dowództwa wojska ukraińskiego powstała opozycja wobec naczelnego atamana na czele z gen. Mychajło Omelianowyczem-Pawłenką. Grupa ta planowała odsunięcie S.Petlury od władzy i ustanowienie dyktatury wojskowej poprzez ostrą walkę polityczną, ale takie zamiary nie znalazły szerokiego poparcia wśród wojska45.

Jednocześnie należy zauważyć, że historiografi a ukraińska dotycząca działań wojska polskiego na Ukrainie jest niezwykle ograniczona, zarówno pod względem ilościowo-informacyjnym, jak też dokumentacyjnym i analitycznym. Dlatego też W.Sołdatenko określił to dość trafnie, zauważając, że „[...] pochód Polaków na Ukrainę, ich odwrót z Kijowa wszyscy historycy przekazują bardzo zwięźle, praktycznie bez analizowania działań wojennych, podając jedynie główne daty − przejście z rąk tych lub innych miejscowości. Nie widać też roli ukraińskich jednostek wojskowych w tych wydarzeniach”46.

Należy jednak też zauważyć, że w tym zakresie sytuacja powoli zmienia się na lepsze. Do tego pozytywnego trendu przyczyniły się również fora naukowe, na których naukowcy wymieniali poglądy, odkrycia itp. Należą do nich m.in.: międzynarodowe sympozjum z okazji 75. rocznicy paktu Piłsudski−Petlura (Warszawa, 1995), seminarium naukowe „Sojusz Piłsudski−Petlura” (Zamość, 2000), międzynarodowa konferencja naukowa „Ukraina i Polska w zmaganiach wyzwoleńczych XIX – początku XX wieku” (Kijów, 2003), ogólnoukraińska konferencja naukowa poświęcona 125. rocznicy urodzin przewodniczącego Dyrektoriatu i naczelnego atamana URL S.Petlury „Dziedzictwo twórcze Symona Petlury w kontekście współczesnego państwotwórstwa” (Kijów, 2004)47, konferencja naukowa „Polska i Ukraina w walce o niepodległość 1918–1920” (Łuck, 2008)48, konferencja międzynarodowa „Stanica niepodległości. Na 90. rocznicę sojuszu Piłsudski−Petlura” (Kijów, 2010), międzynarodowa konferencja naukowa „Symon Petlura (1879–1926) − lider niezależnej Ukrainy” (Warszawa, 2019), międzynarodowa konferencja naukowa „Stosunki ukraińsko-polskie: na 100-lecie podpisania umowy Piłsudski–Petlura (Mikołajów, 2020), międzynarodowa konferencja naukowa „Sojusz Piłsudski–Petlura w perspektywie stulecia” (Warszawa, 2020). 3 grudnia 2019 r. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła uchwałę w sprawie uczczenia pamiętnych dat związanych z setną rocznicą ukraińskiej narodowo-demokratycznej rewolucji. W szczególności chodziło o świętowanie w 2020 roku: 100 lat od podpisania umowy warszawskiej (21.04.1920), 100 lat od wyzwolenia Kijowa przez wojska ukraińsko-polskie z rąk bolszewików (6.05.1920) i 100 lat od bohaterskiej obrony Zamościa przez Armię URL przed bolszewikami 28.08.1920 − 2.09.1920)49.

Na obecny moment warto zauważyć badania w tym zakresie, m.in. Wołodymyra Horaka, I.Dackiwa, Borysa Doroszenki-Towmaćkiego, Romana Zinkewycza, Mykoły Łytwyna, S.Łytwyna, Żanny Myny, Tetiany Płazowej, Mykoły Rudia, Andrija Rukkasa, W.Sawczenki, Pawła Sliusarenki, którzy na jakościowo nowej podstawie metodologicznej, źródłowej i historiografi cznej analizują współpracę wojskową wojsk ukraińskich i polskich we wspólnej wojnie z bolszewikami w 1920 r.50. Na przykład A.Rukkas zauważa, że w przywracaniu bojowej skuteczności armii URL w 1920 r. znaczącą rolę odegrał polski czynnik sojuszniczy, w szczególności w dostarczaniu ukraińskim żołnierzom umundurowania i uzbrojenia, a także niezbędnego sprzętu technicznego, amunicji i nie tylko. Autor przekonuje też w sposób uargumentowany, że mimo niewielkich rozmiarów w porównaniu z armią polską armia URL była skutecznym uczestnikiem tej wspólnej wojny przeciwko Rosji Sowieckiej51. Oceniając zatem stan obecny i problemy badań historiografi cznych ukraińsko-polskiego sojuszu wojskowego oraz działań bojowych wojsk ukraińskich i polskich w 1920 r. Serhij Hubśkyj odnotowuje pewne pozytywne zmiany w zakresie wyjaśnienia tego ważnego okresu i zwraca w szczególności uwagę, że „w znacznej mierze zbadano etapy reformy armii URL w okresie ukraińsko-polskiego sojuszu wojskowego, wyjaśniono drogę militarną wojsk ukraińsko-polskich w okresie kwiecień−październik 1920 r. i utworzenie ukraińskich jednostek kawalerii jako odrębnego rodzaju sił zbrojnych URL”52.

Jednocześnie historycy zauważają, że polskie wojska na Prawobrzeżnej Ukrainie spotkały się z brakiem entuzjazmu ze strony ukraińskich chłopów i mieszczan, którzy niemal natychmiast odczuli politykę rekwizycyjną oraz arbitralność polskiej armii, często zachowywującej się na Ukrainie nie jak sojusznik, ale okupant. Bohdan Hud, Maksym Zalizniak i M.Krykun, O.Krasiwśkyj, S.Lytwyn, Iwan Lisewycz i inni wspominają fragmentarycznie o swoich pracach53. Jeśli chodzi o konwencję wojskową i jej praktyczną realizację to typową dla ukraińskich historyków opinię wyraziła Ołena Mychajłowa: „W praktyce oznaczało to, że strona ukraińska była już zakładnikiem «okoliczności wojennych», biorąc pod uwagę, że na swoim terytorium nie można było ani przeprowadzić mobilizacji, ani zbudować własnej administracji, poświęcając czas i wysiłek na protesty przeciwko ogólnemu zachowaniu polskiej armii i administracji. Nielegalne rekwizycje stały się powszechne, pomimo wszystkich środków wyjaśniających i karnych podejmowanych przez dowództwo polskiego wojska w celu ich uniknięcia”54. Ostatecznie Mykoła Derżaliuk nie wymienia nawet w nazwie polsko-ukraińskiej sojuszniczej wojny z bolszewikami komponentu ukraińskiego, nazywając to „wojną polsko-rosyjską 1920 roku” o charakterze najeźdźczym po obu stronach55.

Jednak większość ukraińskich historyków pozytywnie ocenia zawarcie umowy warszawskiej z 1920 r. pomimo jej kontrowersyjności. Na przykład A.Rukkas jest przekonany, że „porozumienie z Polską de facto wydobyło Ukrainę z dyplomatycznej próżni stworzonej wokół niej przez państwa zachodnie”, a ponadto wspólny antysowiecki front między tymi dwoma państwami byłby wiarygodną barierą dla ekspansjonistycznych ambicji Kremla, gwarantem europejskiego bezpieczeństwa i stabilności56. Dzięki temu aktowi zbrojna walka z rosyjsko-bolszewickim okupantem o niepodległość i państwowość Ukrainy została przedłużona o kolejny rok, a następnie − jak przekonuje S.Łytwyn – był to jedyny możliwy krok do kontynuowania wojny wyzwoleńczej narodu ukraińskiego57. A nawet więcej − jego zdaniem zawarta przez naczelnego atamana umowa warszawska była początkiem drogi integracji europejskiej Ukrainy.

Jednak w tym czasie zarówno wewnątrzukraińskie wycieńczenie społeczne wojną totalną, jak i sytuacja międzynarodowa nie pozostawiały szans na podjęcie nowej próby wywalczenia państwowości ukraińskiej ani drogą zbrojną, ani na polu dyplomatycznym. Żadne z sąsiednich państw nie chciało przywrócenia URL, nie mówiąc już o rozpoczęciu konfl iktu zbrojnego z bolszewizmem poprzez wyzwolenie Ukrainy, ani Zachód, który po redystrybucji powojennych terytoriów i zasobów tęsknił za pokojem i odrodzeniem własnej gospodarki oraz pokoju społecznego, od tego czasu nie myślał o takiej awanturze.

S.Warhatiuk sugerował, że po zawarciu umowy warszawskiej URL czekało naturalne fi asko nawet w przypadku sojuszu z RSFSR. W zakresie sojuszu z Polską istniała jednak nadzieja na względną niezależność, która z kolei została ostatecznie utracona w sytuacji międzynarodowej i wojny sowiecko-polskiej58. Dlatego − jak uważają autorzy dwutomowych Esejow o historii rewolucji ukraińskiej 1917–1921 − J.Piłsudski nie miał zdecydowanego zamiaru prowadzenia walki o odnowienie suwerenności URL i − jak się wydaje − będąc gotowym na jej klęskę, nie zamierzał za wszelką cenę utrzymać państwowości Ukrainy przez podkopywanie polskiej armii i ryzyko osłabienia obrony Polski59. Jednocześnie większość ukraińskich historyków zgadza się, że ukraińsko-polski sojusz wojskowo-polityczny dał dowództwu i armii URL możliwość kontynuowania walki narodowowyzwoleńczej przeciwko inwazji bolszewickiej. Dlatego całkiem słuszne i rzeczowe jest określanie wydarzeń zbrojnych 1920 r. mianem wojny polsko-ukraińsko-sowieckiej.

W tym kontekście zasługuje na uwagę opinia Olgi Morozowej, że „układ [warszawski − przyp. aut.] był przykładem formowania się nowej myśli politycznej, która mogła przezwyciężyć wielowiekowe uprzedzenia i stereotypy, które od dawna zakorzeniły się w świadomości obu społeczeństw”60. Wreszcie można się zgodzić też z opinią W.Hołubki i B.Hudia, że w sojuszu wojskowo-politycznym RP i URL, powstałym w 1920 r. w wyniku zawarcia umowy warszawskiej, najważniejszym rezultatem było to, że oba kraje przystąpiły do „realizacji strategicznego partnerstwa w celu zapewnienia swojej niezależności”61.

Sam S.Petlura zdawał sobie wówczas sprawę ze znaczenia takiego strategicznego partnerstwa, który w liście do ministra spraw wojskowych URL Wołodymyra Salśkiego z 31 marca 1920 r. w szczególności podkreślił: „My – Polska i Ukraina – musimy dojść do porozumienia, aby przeciwstawić się Moskwie. Odwołanie się do historii nieporozumień polsko-ukraińskich w przeszłości nie jest argumentem dla współczesnego polityka z prawdziwego zdarzenia. Nowe relacje wymagają od polskiego rządu skorygowania dotychczasowej polityki, a żywotny interes Polski wymusza na niej niezależną Ukrainę”62.

Wracając do obecnych stosunków ukraińsko-polskich, zauważę zgodnie z w moim przekonaniem, że nasze narody i państwa oczekują jeszcze ściślejszego zbliżenia i przed nami jakościowo nowy poziom współpracy, zwłaszcza w obliczu perspektyw międzynarodowych wojskowo-politycznych, finansowo-gospodarczych, informacyjno-cyfrowych, genetyczno-ekologicznych, etniczno-narodowych, społeczno-humanitarnych itp., które stawać będą przed społecznością europejską i światową. A problematyka pamięci historycznej zajmie w przyszłości istotne miejsce i będzie nabierać coraz większego znaczenia nie tylko lokalnego, ale także o wadze kontynentalnej, będąc znaczącą dźwignią w polityce bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Myślę, że związek Ukrainy i Polski będzie relacją owocną i wzajemnie korzystną, zarówno pod względem zapewnienia różnych aspektów poszczególnych problemów bezpieczeństwa państwowego, jak i w odniesieniu do odrzucenia pragnień totalnych apetytów na ekspansję ze Wschodu, a także możliwych komplikacji w przyszłych przemianach geopolitycznych świata oraz kierunku zachodnim dla obu państw.

Przy czym warto zaznaczyć, że współczesna Polska potrzebuje nowoczesnej Ukrainy jako wspólnej gwarancji przeciwko wpływom i naciskom Rosji, o czym polski establishment doskonale zdaje sobie sprawę i jest tego świadom. Ze swojej strony Ukraińcy też powinni z tego skorzystać i oczywiście uczestniczyć razem we wzajemnej współpracy, bez względu na to, jakie są rządy pod względem składu partyjnego i cech ideologicznych, w tym czy innym momencie, są u władzy zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Trzeba jednak powiedzieć, że jest to konsekwencja, odzwierciedlenie przeszłości, która jednak nie powinna być piętnem na obecnych i przyszłych stosunkach między naszymi narodami i państwami. Co więcej, przeszłość musi być pamiętana i szanowana, ale nie może mieć z pewnością negatywnego wpływu na teraźniejszość, a tym bardziej na przyszłość.


1 С. В. Кульчицький, М. В. Коваль, Ю. Г. Лебедєва, Історія України: підручник для 10 класу середньої школи, Київ: Освіта, 1998, с. 113.
2 Р. Лаврецький, Українсько-польсько-більшовицька війна 1920 року в сучасній українській та польській історіографіях, “Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність”, вип. 18: Західно-українська народна республіка: До 90-річчя утворення, Львів, 2009, c. 661.
3 В. Капелюшний, Здобута і втрачена незалежність: Історіографічний нарис української державності доби національно-визвольних змагань (1917–1921 рр.), Київ: Олан, 2003, 608 с.; В. Капелюшний, Українсько-російські й українсько-польські відносини в добу революційних звершень і протистояння (1917–1921), “Історія України”, 2004, № 41, c. 1–4; В. Капелюшний, Українська державність 1917–1920 рр. у вітчизняній історіографії 90-х років, Наукові записки з історії України, вип. 7, Київ: Стилос, 1998, с. 41–44; В. Капелюшний, Українська національна державність доби визвольних змагань (1917–1921 рр. ): Історіографія: дис. докт. іст. наук: 07.00.06., Київ, 2004, 511 с.; В. Капелюшний, Українська національна державність доби визвольних змагань (1917–1921 рр.): Історіографія: автореф. дис. докт. іст. наук: 07.00.06., Київ, 2004, 46 с.
4 Wojna polsko-rosyjska 1919–1920 i jej międzynarodowe odniesienia z perspektywy 90-lecia / red. Jeremiasz Ślipiec, Tomasz Kośmider, Warszawa, 2010, 420 s.; Капелюшний В. Українська національна державність доби визвольних змагань (1917–1921 рр. ): Історіографія: дис. докт. іст. наук: 07.00.06., Київ, 2004, 511 с.
5 В. В. Боримський, Польсько-український союз 1920 р. в українській і польській історіографіях: Історіографія: дис. … канд. іст. наук: 07.00.06., Черкаси, 2015, с. 38.
6 Ibidem.
7 В. Верстюк, Союз Ю. Пілсудського – С. Петлюри 1920 р. в сучасній українській історіографії, Наукові записки національного університету "Києво-Могилянська академія", 05/2005, т. 41: Iсторичні науки, с. 61.
8 Т. Зарецька, Юзеф Пілсудський і Україна, Київ: Інститут історії України НАН України, 2007, с. 107–108.
9 І. Б. Дацків, Дипломатія українських державних утворень у захисті національних інтересів. 1917–1923 рр., Тернопіль: Астон, 2009, с. 130.
10 С. Литвин, Українсько-польський договір 1920 року: його наслідки та історична контроверсійність, Над Дніпром і Віслою. Матеріали міжнародної наукової конференції «Україна і Польща у визвольних змаганнях ХІХ – початку ХХ ст.» (Київ, 5 листопада 2003 р.), Київ, 2004, с. 140.
11 М. Стопчак, До питання про дипломатичні стосунки УНР доби Директорії, Науковий вісник Дипломатичної академії України, вип. 1, Київ, 1998, с. 72–75; М. Стопчак, Варшавська угода в українській історіографії, Україна дипломатична: науковий щорічник, вип. 6, Київ, 2005, с. 450–465; М. Стопчак, Українсько-польська військово-політична угода 1920 р. в оцінці української історіографії, Ucrainica Polonica: матеріали Міжнародної наукової конференції "Поляки на Волині: результати інтердисциплінарних досліджень", т. 1. Київ, Житомир, 2004, с. 400–411; М. Стопчак, Формування зовнішньої політики Директорії УНР: до історіографії проблеми, Вісник Київського національного лінгвістичного університету, серія: історія, економіка, філософія, вип. 10, Київ, 2005, с. 78–92.
12 М. Стопчак, Варшавська угода в українській історіографії, Україна дипломатична: науковий щорічник, вип. 6, Київ, 2005, с. 463.
13 Ю. Терещенко, Варшавський договір 1920 року: його оцінка українською дипломатією, Симон Петлюра у контексті Українських національно-визвольних змагань, Фастів: Поліфаст, 1999, с. 134.
14 В. Литвин, Україна: Доба війн і революцій (1914–1920), Київ: Видавничий дім "Альтернативи", 2003, с. 334.
15 О. Павлюк, Українсько-польський союз і політика США щодо УНР у 1920 р., УІЖ, 2000, № 6, с. 8.
16 Я. Грицак, Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ – ХХ ст.: Навчальний посібник, Київ: Генеза, 1996, с. 154.
17 Ibidem.
18 Ibidem, с. 152–153.
19 І. Срібняк, Симон Петлюра на чолі держави та війська: До питання про польсько-українські взаємини 1919–1920 років, Симон Петлюра та українська національна революція: Збірник праць Другого конкурсу петлюрознавців України, Київ: Рада, 1995, с. 148.
20 В. Шамраєва, Міжнародні відносини УНР часів Директорії: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02., Київ, 2003, с. 14.
21 В. В. Боримський, Польсько-український союз 1920 р. в українській і польській історіографіях: Історіографія: дис. … канд. іст. наук: 07.00.06., Черкаси, 2015, с. 176.
22 С. Варгатюк, Варшавські переговори дипломатичної місії Директорії УНР 1920 р., Нова політика, 1996, № 2, с. 53–54; Б. Гудь, В. Голубко, Нелегка дорога до порозуміння. До питання генези українсько-польського військово-політичного спрівробітництва 1917–1921 рр., Львів: Українські технології, 1997, 678 с.; І. Дацків, Дипломатія українських державних утворень у захисті національних інтересів. 1917–1923 рр., Тернопіль: Астон, 2009, 520 с.; І. Дацків, Варшавська угода 1920 р., Наукові зошити історичного факультету Львівського університету, вип. 10, Львів, 2009, с. 65–72; І. Дацків, Дипломатія українських національних урядів у захисті державності (1917–1923 рр.): дис. ... докт. іст. наук: 07.00.02., Київ, 2010, 474 арк.; Т. Зарецька, Відносини Директорії Української Народної Республіки з Польською Республікою (1919–1920 рр.), Міжнародні зв’язки України: Наукові пошуки і знахідки, вип. 11, Київ, 2002, с. 76–92; Т. Зарецька, Українсько-польські відносини в період відновлення державності Польщі. 1918–1919 рр., Україна і Польща – стратегічне партнерство на зламі тисячоліть: Історія. Сьогодення. Майбутня перспектива, ч. 1, Київ, 2001, с. 229–236; І. Й. Краснодемська, Ставлення українського й польського політичного істеблішменту до військово-політичного союзу 1920 р., Українознавство, 2020, № 4, с. 49–71; С. Литвин, Суд історії: Симон Петлюра і петлюріана, Київ: Видавництво імені Олени Теліги, 2001, 640 с.; О. Павлюк, Зовнішня політика УНР, Київська старовина, 1997, № 3/4, с. 114–138; В. Яблонський, Від влади п'ятьох до диктатури одного: історико-політичний аналіз Директорії УНР, Київ: Альтерпрес, 2001, 160 с.
23 В. Верстюк, Союз Пілсудського – Петлюри в історії боротьби за українську державність, Український історичний журнал, 2020, № 2, с. 5.
24 Ibidem, с. 20.
25 О. Михайлова, Листи Андрія Лівицького про польсько-українські переговори у Варшаві (кінець 1919 – квітень 1920 років), Студії з історії Української революції 1917–1921 років: на пошану Р. Пирога, Київ: Інститут історії України, 2011, с. 229–253.
26 О. Михайлова, Польсько український переговорний процес та підписання Варшавського договору (березень–квітень 1920 р.), Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика, вип. 9, Київ, 2005, с. 169.
27 О. Красівський, Українсько-польські взаємини в 1917–1923 рр., Київ: ІПіЕНД, 2008, 540 с.
28 В. Литвин, Творити Україну Велику, Київ: Лі-Терра, 2003, с. 195.
29 Л. О. Зашкільняк, М. Г. Крикун, Історія Польщі. Від найдавніших часів до наших днів, Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2002, с. 453.
30 С. Варгатюк, Зовнішня політика Директорії УНР: дис. … канд. іст. наук: 07.00.02., Київ, 1996, с. 131.
31 Ibidem, с. 146–147.
32 І. Дацків, Дипломатія українських державних утворень у захисті національних інтересів. 1917–1923 рр., Тернопіль: Астон, 2009, с. 372.
33 В. Савченко, Симон Петлюра, Харьков: Фолио, 2006, с. 357.
34 Ibidem, с. 314.
35 Р. Тимченко, Варшавська угода 1920 р.: доля Східної Галичини, Український історичний збірник. 2011, вип. 14, с. 80–88.
36 В. Солдатенко, Українська революція: концепція та історіографія (1918–1920 рр.), Київ: Книга Пам'яті України: Просвіта, 1999, с. 380.
37 В. Солдатенко, Україна в революційну добу, т. 4, Рік 1920, Київ: Світогляд, 2010, с. 148.
38 В. Солдатенко, Варшавський договір 1920 року. Сучасний історіографічний дискурс, Україна дипломатична: науковий щорічник, вип. ХІІ, Київ, 2011, с. 770.
39 Р. Симоненко, Д. Табачник, Українсько-польські відносини та боротьба за єдність України: ХІХ – поч. ХХ ст.: Нариси, Київ: Либідь, 2007, с. 692.
40 Надія і розчарування українства. До 90-річчя підписання Варшавського договору між Українською Народною Республікою і Річчю Посполитою Польською / Упоряд., вступ. ст. В. Сергійчук, Київ: ПП Сергійчук М. І., 2010, 263 с.; В. Сергійчук, Неусвідомлення України. Ставлення світу до української державності: погляд у 1917–1921 роки з аналізом сьогодення, Львів: Свічадо, 2002, 704 с.
41 В. Сергійчук, Постать світового рівня, Симон Петлюра та його родина. Документи і матеріали, Київ, 1996, с. 20.
42 І. Монолатій, Сірі носороги української революції. Очевидні загрози для західноукраїнської державности, які проґавили, Historians, 2020, 3 травня, At: http://www.historians.in.ua/index.php/en/dyskusiya/2744-ivan-monolatij-siri-nosorogi-ukrajinskoji-revolyutsiji-ochevidni-zagrozi-dlya-zakhidnoukrajinskoji-derzhavnosti-yaki-progavili
43 Ibidem.
44 М. Ковальчук, Українська військова місія в Польщі (липень–листопад 1920 р.), Україна дипломатична: науковий щорічник, вип. 6, Київ, 2005, с. 404.
45 М. А. Ковальчук, Симон Петлюра та військова опозиція в армії УНР в 1920–1921 рр., Український історичний журнал, 2005, № 1, с. 97–108.
46 В. Солдатенко, Українська революція: концепція та історіографія (1918–1920 рр.), Київ: Книга Пам'яті України: Просвіта, 1999, с. 380.
47 Творча спадщина Симона Петлюри в контексті сучасного державотворення: матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 125-річчю від дня народження Голови Директорії та Головного Отамана військ Української Народної Республіки Симона Петлюри, Київ, 20 травня 2004 року, Київ: Українська Видавнича Спілка, 2005, 239 с.
48 Є. Сьліпєц, Польща та Україна у боротьбі за незалежність 1918–1920. Підсумок наукової конференції (Луцьк, 14–16.ХІ.2008), Польща та Україна у боротьбі за незалежність 1918–1920, Луцьк: Vipart, 2010, с. 440–449.
49 Постанова Верховної Ради України «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2020 році» від 3 грудня 2019 р. № 325-ІХ, Голос України, 2019, № 246, 21 грудня, с. 4.
50 В. Горак, «За нашу і вашу свободу!» Військово-політичний союз УНР і Польщі 1920 року: події та реальність, День, 2008, № 100, 7 червня; І. Дацків, Варшавська угода 1920 р., Наукові зошити історичного факультету Львівського університету, вип. 10, Львів, 2009, с. 65–72; Б. Дорошенко-Товмацький, Симон Петлюра. Життя і діяльність, Київ: Просвіта, 2005, 608 с.; Р. Д. Зінкевич, Українсько-польсько-радянська війна 1920 року: С. Петлюра і Ю. Пілсудський, Молодий вчений = Young Scientist, Історичні науки, 2017, № 3, березень, с. 173–178; М. Литвин, Українсько-польська війна 1918–1919 рр., Львів, 1998, 448 с.; М. Р. Литвин, Польсько-українсько-російська війна 1920 року, Україна – Польща: історична спадщина і суспільна свідомість, 2014, вип. 7, с. 20–31; С. Литвин, Петлюра і Пілсудський: спільний похід на Київ 1920 р., Воєнна історія, 2010, № 2, с. 5–19; Ж. Мина, Збройні сили Директорії УНР та їх боротьба за державну незалежність України (листопад 1918 р. – листопад 1920 р.): автореф. дис. … канд.. іст. наук: 20.02.22., Львів, 2007, 20 с.; Т. Плазова, Український Партизансько-Повстанський Штаб та його участь в організації антибільшовицької боротьби в Україні (1920–1921рр.): дис... канд. іст. наук: 20.02.22., Львів, 2005, 187 арк.; М. Рудь, Армія Української Народної Республіки напередодні та на початковому етапі польсько-радянської війни (грудень 1919 – травень 1920 рр.), Вісник національного університету "Львівська Політехніка", № 571: Держава і Армія, Львів: Видавництво ЛНУ "Львівська Політехніка", 2006, с. 293–301; А. О. Руккас, «Разом з польським військом»: Армія Української Народної Республіки 1920 р. (структура, організація, чисельність, уніформа), Ніжин: ПП Лисенко М. М., 2013, 480 с.; A. Rukkas, Razem z Wojskiem Polskim. Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1920 r., Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2020, 696 s.; В. А. Савченко, Двенадцать войн за Украину, Харьков: Фолио, 2006, 415 с.; П. Слюсаренко, Армія Української Народної Республіки в умовах боротьби за українську державність (вересень 1919 – листопад 1920 рр.): автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22., Київ, 2006, 20 с.
51 A. Rukkas, Razem z Wojskiem Polskim. Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1920 r., Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2020, 696 s.
52 С. Губський, Військові операції українських і польських військ на Правобережній Україні (1920 р.) в сучасній українській історіографії, Українознавство, 2020, № 3, с. 107.
53 Б. Гудь, Українці–Поляки: хто винен? У пошуку причин українсько-польських конфліктів першої пол. ХХ ст., Львів: Кальварія, 2000, 192 с.; Л. О. Зашкільняк, М. Г. Крикун, Історія Польщі. Від найдавніших часів до наших днів, Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2002, с. 454; О. Красівський, Українсько-польські взаємини в 1917–1923 рр., Київ: ІПіЕНД, 2008, с. 250; С. Литвин, Симон Петлюра у 1917–1926 роках. Історіографія та джерела, Київ: Аквілон-Прес, 2000, с. 377; І. Лісевич, У відблиску польських багнетів. Життя Києва підчас перебування в ньому польських військ (травень–червень 1920 р.), Київ: Інститут історії України НАН України, 2002, 226 с.
54 О. Михайлова, Польсько-український союз 1920 р.: військово-господарча співпраця на території Правобережної України (кінець квітня – середина червня), Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 років, вип. 6, Київ: Інститут історії України НАН України, 2011, с. 323–324.
55 М. Держалюк, Міжнародне становище України та її визвольна боротьба у 1917–1922 роках, Київ: Оріяни, 1998, с. 212.
56 А. Руккас, Чи купував Пілсудський Петлюру?, Історична правда, 2020, 21 квітня, At: https://www.istpravda.com.ua/articles/2020/04/21/157373/
57 С. Литвин, Суд історії: Симон Петлюра і петлюріана, Київ: Видавництво імені Олени Теліги, 2001, с. 400.
58 С. Варгатюк, Зовнішня політика Директорії УНР: дис. … канд. іст. наук: 07.00.02., Київ, 1996, с. 148.
59 Нариси історії української революції 1917–1920 років, кн. 1 / редкол.: В. Смолій (голова), Г. Боряк, В. Верстюк [та ін.], Київ: Наукова думка, 2001, с. 96.
60 О. С. Морозова, Дослідження історії України першої половини ХХ ст. в сучасній польській історіографії: напрямки, концепції, дискусії, Миколаїв: ЧНУ ім. Петра Могили, 2020, с. 166; О. Морозова, Угода Пілсудський–Петлюра як приклад польсько-української співпраці на міжнародній арені, Тези доповідей Міжнародної наукової конференції «Українсько-польські відносини: до 100-річчя підписання угоди Пілсудський–Петлюра» (у рамках щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Ольвійський форум», 4–7 червня 2020 р.), Миколаїв: Вид-во ЧНУ імені Петра Могили, 2020, с. 1–2.
61 Б. Гудь, В. Голубко, Нелегка дорога до порозуміння. До питання генези українсько-польського військово-політичного спрівробітництва 1917–1921 рр., Львів: Українські технології, 1997, с. 45.
62 С. Петлюра, Статті, листи, документи, Нью-Йорк, 1956, с. 263.

 
БУЛАВА Youtube Youtube