hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

ІММІГРАЦІЯ І ТРАНСНАЦІОНАЛІЗМ
навчальний посібник

Імміграція і транснаціоналізм: навчальний посібник

Download file, PDF

Імміграція і транснаціоналізм: навчальний посібник / Анакіна Т.М., Гай-Нижник П.П. та ін.; за ред. П.В.Токаря. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2023. – 372 с., іл.

ISBN 978-617-8276-08-9


Навчальний посібник підготовлено з метою поглиблення знань студентів при вивченні проблем міграції, біженців, транснаціоналізму та їх впливу на процеси євроінтеграції. Призначений для викладачів закладів вищої освіти, які читають курс «Імміграція і транснаціоналізм», здобувачів ОС «Магістр» (галузь знань 29 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»). Видання буде корисним для всіх, хто цікавиться глобальними проблемами імміграції і транснаціоналізму, практичним досвідом ЄС у цій сфері, досліджує долі мільйонів біженців ‒ наших громадян.

Авторський колектив: Анакіна Т.М., Гай-Нижник П.П., Головко-Гавришева О.І., Малиновська О.А., Марусик Ю.В., Медеубаєва Ж.М., Месєжніков Г., П’ятковська О.Р., Токар П.В., Черепенчук В.М.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА (Павло Гай-Нижник)

ВСТУП. Імміграція і транснаціоналізм у сучасному українському контексті (Петро Токар)

ТЕМА 1. Феномен міграції. Сутність, види, класифікація (Павло Гай-Нижник)

ТЕМА 2. Міграція та міграційна політика в Україні років незалежності (Олена Малиновська)

ТЕМА 3. Правове регулювання міграційної політики у Європейському Союзі (Оксана Головко-Гавришева)

ТЕМА 4. Право на міжнародний і тимчасовий захист у Європейському Союзі: питання теорії і практики (Тетяна Анакіна)

ТЕМА 5. Транснаціональні і міграційні процеси: нова світова дійсність і сучасний виклик для Європи та України (Павло Гай-Нижник)

ТЕМА 6. Словаччина в контексті агресії Росії проти України: внутрішній та зовнішньополітичний аспекти (Григорій Месєжніков)

ТЕМА 7. Міграційні процеси в Центральній Азії: позиція та дії Євросоюзу (Жанар Медеубаєва)

ТЕМА 8. Соціологія війни. Російсько-українська війна і виклики для суспільства: дослідження соціологів (Петро Токар)

ТЕМА 9. Особливості зовнішньої і внутрішньої міграції в Закарпатській області України (1991-1997 рр.) (Петро Токар)

ГЛОСАРІЙ

ДОДАТКИ

Методичні рекомендації до робочої програми з навчальної дисципліни «Транснаціональні відносини та міграція: досвід ЄС» (Петро Токар) Молодіжний громадський активізм українських мігрантів у країнах ЄС (Юрій Марусик, Оксана П’ятковська, Вікторія Черепенчук)

Ціннісні орієнтири студентської молоді щодо міграції та інших соціальних викликів напередодні російсько-української війни (за результатами соціологічних досліджень) (Петро Токар)

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

The training manual has been prepared with the aim of deepening students’ knowledge in studying the problems of migration, refugees, transnationalism and their influence on the processes of European integration. Intended for lecturers of institutions of higher education, teaching the course ‘Immigration and Transnationalism’, for master students specialty (field of knowledge 29 ‘International relations, public communications and regional studies’). The training manual will be useful for everyone interested in the global problems of immigration and transnationalism, the practical experience of the EU in this area, and the study of the fate of millions of refugees-our citizens.

The autor’s team: Anakina T., Hai-Nyzhnyk P., Holovko-Havrysheva O., Malynovska O., Marusik Y., Medeubayeva Zh., Mesežnikov G., Pyatkovska O., Tokar P., Cherepenchuk V.





 
БУЛАВА Youtube Youtube