hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник

Шановні друзі, наш сайт існує завдяки лише Вашій фінансовій підтримці. Не забутьте скласти благодійну пожертву на наш рахунок: ПриватБанк - 4149 6090 0384 6062
Dear friends, our website exists because of your financial support. Don’t forget to donate to this bank account: 4149 4993 8247 2718 (USD)

Архівні документи
XV - XVIII ст.


Виговський І. Лист до коронного обозного Анжея Потоцького (табір під Конотопом)

1 липня (21 червня) 1659 р.


______________________


Copia listu p. Wyhowskiego do    
p. oboznego koronnego strony zniesienia wojsk pod Konotopem   


Copia listu od jego mci pana Wyhowskiego, hetmana Wojsk ruskich,
do je. mśc. pana oboznego koronnego
de data prima july z taboru pod Konotop anno 1659


Виговський Іван

Zatrzymałem posłańca w. m., mć. pana, najbarziej dla tego, abym z czym pewnym wyprawił go i pociesznym. Jakoż zdąrzył Najwysszy Pan, że na wielu miejscach nieprzyjaciel pociechy za jego świętą nie odniosł łaską. Pierwej bowiem pod Hołtwą (co rozumiem, że w. m., mci panu, dotąd innotuit) w pietnastu tysięcy przyszedlszy, tak został za pzybyciem je o mć. pana Karaz beja wstrzepany, że rzadki uszedł i wszystko Moskwa na placu legła; starsi w niewołą pobrani, miedzy ktуremi i Siłka, author zieńkowskiej defensivy, poimany i do mnie przywiedzony, dotąd jeszcze u armaty okowany zostaje. Ja, że nieśpieszno dla uwol- nienia abo obsidione pana Hulanickiego szedł, oczekiwając na chana je o mci, to uczyniłem, za ktуrego przybyciem pośpieszyliśmy, i dnia 29 junia, po staremu vigilia ś. Piotra i Pawła, stanąwszy u Sosnowskiej przeprawy, zastaliśmy pietnaście tysięcy Moskwy, broniącej przeprawy jednej, a drugiej w sprawie stojącej odbiła, a jazda, potym przeprawiwszy, harcem ich zabawiała. Orda z tyłu przyskoczywszy, tak zamieczali ich, że mało co postanowiwszy się, uciekać poczęli, na ktуrych wsiadszy i pułtory mile aż do Konopota na nich jadąc, gęstem pola usłali trupem i rzadki uszedł do taborуw, jako z językуw constat połapanych. Tamże dostał się w niewolą kniaz Pożarski, kniaz Lew Prokowiej Lepunow, Boturlinуw dwoch i wszystcy pułkownicy, rotmistrzowie, kapitani, jedni na placu legli, drudzy in securitatem Tatarom cesserunt. Aczkolwiek i tam niedługo popasywali, bo wyszedł edikt chański, aby wszystkiem od starszego do najmniejszego, szyje ucinano, co in instanti przywiedziono do executiej i żadnego peritus nie żywiono. O Radanowskim varia sparguntur: jedni udają, że tamże na placu poległ rozsiekany, drugich głos jest, że Orda Nachajska spe wielkiego, ktуrego za siebie obiecuje okupu, tai go miedzy sobą i przed samym chanem je o mścią jakoszkolwiek qualifcatia, to jednak z niej certam, że nie uciekł i Romodanowski, co i ztąd patet, że po szczęśliwej tej nad nieprzyjacielem victoriej, zaraz po zachodzie słońca, tabor jego, ktуry od przychodu naszego stał do taboru Trubeckiego ruszył z nim złączył znać po straconej, do obrony, nie mając serca głowie. Za ktуrego ustąpieniem tabora pan Hulanicki od oblężenia cale wolnym zostawszy, na idących mimo miasto odważnie napadł i tam niemała wozуw części oderzącewszy (?), wiela trupa położył, trzy moździerze, miedzy ktуremi jeden strasznie wielki jest, i cztery sztuk dział, także kul wozуw do dwunastu ognistych, wziął i żywności, wojsko dobrze zapomуgł. Consternatas takową Trubecki porasczką, zaraz przeprawy na Konotopie rzeczke robić i wozy począł przeprawować i nim my z taborem w dzień ś. Piotra pod Konotop przybyli, znaczną część tabora przeprawiono i dział, informatus ja jednak z językуw o zamysłach jego, że chce przyszedszy te przeprawę, taborem uchodzić, wszystkie me dzisiejszej nocy spieszywszy wojsko, podszańcować blizko kazałem, co w nocy stetit i by odtrzeżony nieprzyjaciel z tamtej wszystkiej potęgi swej nie przyciągnął strony, pewnie by wojsko ich opanowało ich tabor, jakeś już włamało się było, kędy i mnie animanti populum i przywodzącego pod sam okop nieprzyjacielski wojsko trochę dostało raz bowiem z działa koniewi, na ktуrymem siedział, nogę urwano, drugi po strałach tawtuiu (?) i pasie do samogo ciała także z armatnej dostało kuli wszechmocna mie jednak supernaturaliter od zguby broniła ręka, za co (...) in aeternum benedictus. Już by tu nadzieja w Panu Bogu temu zguba nastąpiła nieprzajacielowi, gdybym obiecane od je o kr. mść., pana mego mciwego, w cudzoziemskiej piechocie ad manum miał posiłki i wojska, lec takem nieszczęśliwy do ojczyzny matki mej syn, że cale mnie samego na tak straszne wysadziła paroksizmy i obium (?) dość potężnemu oppotuit nieprzyjacielowi, z ktуrym teraz już z ostatnią nie stawać odwagą, było by nie tylko też wszystek cale przy stracie opłakać kraj, ale i ojczyźnie nowych, a ledwo do znoszenia podobnych narościć trudności uczynie tedy, co mi innatus przeciwko onej każe amore uczynie, co będę mуgł, mając w Panu Bogu i Przeczystej Jego mocną nadzieje Matce, że piis annuent intentis i każdego oni sami potłumią nieprzyjaciela, ktуry i teraz dość w ścisłym zostając oblężeniu nie wiem jako z onego eliberatitur, bo i przeprawy na Sejmie rzeczce o trzy mile od Konopoty przez nich poczynione, już popalone i orda circum circa pasy im pozalegała, a my pewnie z tyłu prуźnować i z bokуw nie będziemy pro(?)tunc w. m., m. m. pana, doniosszy etc.

Dat[um] ut supra.

Uprzejmy brat i sługa Jan Wyhowski, hetman. 
БУЛАВА Youtube Youtube