hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник


Архівні документи
Українська Держава (1918 р.)


Нарада членів Генерального штабу Української Держави і промова начальника Генерального штабу О.Сливинського /укр.; русск./

(15 листопада 1918 р.)


____________________


Вчора у Генеральному Штабі в кабінеті Начальника Штабу О.В.Сливинського відбулася нарада офіцерів Генерального Штабу з питання об’єднання командування Дону, України, Добровольчої Армії. Начальник Штабу звернувся з короткою промовою до офіцерів приблизно такого змісту: «Тепер настав мент, коли необхідно говорити відверто і прямо. Вже шість місяців на Україні йде праця з утворення армії під керівництвом 300 офіцерів Генерального Штабу. За їхню і вашу працю моральна відповідальність падає на мене, чому я й вважаю за необхідне висловитися. Настав час відродження Росії, в яких формах це здійсниться, вирішувати не нам, але що вона буде, не підлягає жодному сумніву. І в цьому сенсі робота Генерального Штабу не може не бути ні однобічною, ані не невизначеною. Кожному з тут присутніх достеменно зрозуміло, що тільки єдність волі та дій забезпечить успіх у боротьбі, тому я вважаю за необхідне ясно визначити наше ставлення до різнорідних формувань на терені колишньої Росії. Я знаю, що воно може бути ніяким, окрім братерського. Проти більшовиків мусить бути створений єдиний фронт. На цьому фронті Україна має посісти належне місце. Прошу вас вважати, що усі ви працюєте в цьому сенсі й в цьому напрямкові, і що ваша праця має за мету участь нашу в перебігу відродження Росії у тісній дотичності з усіма силами, що йдуть до тієї ж мети». Нарада розділила погляд, висловлений Начальником Штабу, вирішивши, що об’єднання всіх армій, що діють на терені колишньої Росії, необхідне під Верховним командуванням досвідченного командира Добровольчої Армії генерала Дєнікіна. В цьому сенсі Начальник Штабу зробив вчора ж відповідну доповідь у належних сферах.

(переклад з російської)   
____________________


Вчера в Генеральном Штабе в кабинете Начальника Штаба А.В.Сливинского состоялось совещание офицеров Генерального Штаба по вопросу объединения командования Дона, Украины, Добровольческой Армии. Начальник Штаба обратился с краткой речью к офицерам приблизительно такого содержания: «Теперь настал момент, когда необходимо говорить откровенно и прямо. Уже шесть месяцев на Украине идет работа по созданию армии под руководством 300 офицеров Генерального Штаба. За их и вашу работу моральная ответственность падает на меня, почему я и считаю необходимым высказаться. Настал час возрождения России, в каких формах это совершится, решать не нам, но что она будет, не подлежит никакому сомнению. И в этом смысле работа Генерального Штаба не может не быть не односторонней, не неопределенной. Каждому из здесь присутствующих совершенно ясно, что только единство воли и действий обеспечит успех в борьбе, потому я считаю нужным ясно определить наше отношение к разнородным формированиям на территории бывшей России. Я знаю, что оно может быть никаким, кроме братского. Против большевиков должен быть создан единый фронт. На этом фронте Украина должна занять подобающее место. Прошу вас считать, что все вы работаете в этом смысле и в этом направлении, и что ваша работа имеет целью участие наше в процессе возрождения России в тесном контакте со всеми силами, идущими к той же цели». Совещание разделило взгляд, высказанный Начальником Штаба, решив, что объединение всех армий, действующих на территории бывшей России, необходимо под Верховным командованием опытного командира Добровольческой Армии генерала Деникина. В этом смысле Начальник Штаба сделал вчера же соответствующий доклад в подлежащих сферах.

____________________
 
БУЛАВА Youtube Youtube