hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник


Архівні документи
Українська Держава (1918 р.)


Звернення Гетьмана П.Скоропадського до офіцерів, козаків і солдатів /укр.; русск./

(17 листопада 1918 р.)


____________________


Офіцери, козаки і солдати! Настав грізний час, коли усі чесні та люблячі свою Батьківщину люди повинні грудьми стати на її захист. Тепер немає місця національним суперечкам і політичній розрізненності. Україна та Росія кличуть усіх на захист їхнього політичного буття. Ми маємо врятувати їх, або померти із честю. Я, Голова Держави Української, прийняв на себе важкі обов’язки правління лише для того, аби усі мої сили віддати на служіння палко улюбленій Батьківщині. Тепер, коли Росія, що роздирається жахами більшовизму, гине, коли більшовизм цей загрожує вже Україні, ви повинні віддати усі сили служінню Батьківщині. Закликаю вас усіх рятувати Україну й тим самим рятувати Росію. На Україні віднайшли собі місце кращі сили Росії. На Україні зберігся державний лад і я закликаю до збереження та зміцнення державного ладу, позаяк у ньому запорука перемоги, а перемога України буде й перемогою Росії. Козаки, відкрито боріться з більшовиками. Пам’ятайте, що під гнітом більшовизму гинуть у Росії усі справді трудящі й що усіляка, навіть мала власність руйнується, що влада захоплюється тими, кому втрачати нічого й що тому повстання селян проти більшовицької влади відбуваються одне за одним. Вимагаю від вас дружньо стати на захист України, тим дати мені можливість швидше провести закон про землю й закон про залучення широких народних кіл до облаштування держави. В твердій надії на допомогу Божу і на вашу відданість Батьківщині, я не маю сумніву в успіхові вашої святої та правої справи.

(переклад з російської)   
____________________


Офицеры, казаки и солдаты! Настал грозный час, когда все честные и любящие свою Родину люди должны грудью стать на ее защиту. Теперь нет места национальным спорам и политической розни. Украина и Россия зовут всех на защиту их политического бытия. Мы должны спасти их, или умереть с честью. Я, Глава Государства Украинского, принял на себя тяжкие обязанности правления лишь для того, чтобы все мои силы отдать на служение горячее любимой Родине. Теперь, когда Россия погибает, раздираемая ужасами большевизма, когда большевизм этот грозит уже Украине, вы должны отдать все силы на служение Родине. Призываю вас всех спасать Украину и тем самым спасать Россию. На Украине нашли себе место лучшие силы России. На Украине сохранился государственный порядок и я призываю к сохранению и укреплению государственного порядка, ибо в нем залог победы, а победа Украины будет и победой России. Казаки, открыто боритесь с большевизмом. Помните, что под гнетом большевизма погибают в России все истинно трудящиеся и что всякая, даже малая собственность разрушается, что власть захватывается теми, кому терять нечего и что поэтому восстание селян против большевистской власти следует одно за другим. Требую от вас дружно стать на защиту Украины, тем дать мне возможность скорей провести закон о земле и закон о привлечении широких народных кругов к устройству государства. В твердой надежде на помощь Божую и на вашу преданность Родине, я не сомневаюсь в успехе вашего святого и правого дела.

____________________
 
БУЛАВА Youtube Youtube