hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник


Архівні документи
Директорія, УНР (1918-1921 рр.)


Петлюра С. [Інструкція Ю. Тютюннику про загальні дії та заходи під час походу в Україну]

(жовтень 1921 р.)


жовтень 1921 р. – Петлюра С. [Інструкція Ю.Тютюннику про загальні дії та заходи під час походу в Україну]


______________________


Загальний стан нашої державності в умовинах а) дозрілої вже ненависті народу нашого до окупаційної влади на Україні, б) перебування уряду та армії нашої на інтернації в Польщі і Румунії і в) несприяючих для нашої справи обставин міжнародного характеру – вимагають як з мого, так і з боку уряду заходів для підживлення боротьби народу нашого за власну державність.

З огляду на це, а також згідно з ухвалою наради Президії Ради Міністрів та представництва нашої армії, що відбулась 28 серпня ц.р. за моєю участю, я вважаю за одповідне практично приступити до переведення тої ухвали в життя, щоби таким чином підготовча праця П[артизансько-]п[овстанчого] штабу, що проводилась на протязі кількох місяців, могла дійти до свого логічного завершення.

З цією метою я доручаю Вам:

І. Вивезти з теренів Польщі та Румунії в призначені місця України певні військові відділи разом з П[артизансько-]п[овстанчим] штабом. Ці відділи мають стати за те ядро, біля якого, згідно з планом, мають скупчитись інсурекційні сили, організовані нашими повстанчими організаціями і агентами.

ІІ. Повстанчі формації військові Ви маєте підпорядкувати наказам П[артизансько-]п[овстанчого] штабу в усіх відношеннях, дбаючи при цьому про переорганізацію їх по певній програмі, розробленій П[артизансько-]п[овстанчим] штабом і мною затвердженій. Введення організаційної єдності в повстанчі формації та запровадження слухняності, карності – твердої дисципліни повинні Ви взяти на увагу як категоричні мої директиви в цій справі.

ІІІ. На вас покладається обов’язок:

Підняти та скерувати загальне повстання українського народу з метою повалення окупаційної влади на Україні та підготовки обставин для повороту до рідного краю законного уряду УНР і її армії, які мають остаточно закріпити ті придбання, які здобуде повстанча акція, чи зміцнити ту акцію повстанчу, коли би це викликалось обставинами боротьби.

З огляду на державну вагу покладеного на Вас обов’язку переводити його в життя Ви повинні з належною поважністю та державною обачністю і тактом.

Надавати повстанню всеукраїнський характер Ви маєте право лише тоді, коли почуватимете ґрунт для цього і перевірите можливості належні, щоби, боронь боже, якоюсь необачністю чи поспіхом в цій справі не наразити її на невдачу і тим не поставити дальшу боротьбу нашого народу за державність в нові тяжкі обставини.

В разі сприяючому для викликання широкого і всеукраїнського повстанчого руху обов’язую Вас скерувати його і направити по певному напрямку, переслідуючому державні цілі УНР і докладно з’ясованому мною в моїх як писаних, так і словесних Вам директивах. В цьому разі призначаю вас командуючим партизансько-повстанчою українською армією. В своїй діяльності як командуючого цією армією Ви повинні керуватись затвердженими мною інструкціями і наказами, відповідними законами УНР і належними артикулами Положення про польове управління військами в військовий час.

ІV. Начальником П[артизансько-]п[овстанчого] штабу в такому разі повинен стати полк[овник] Ген[ерального] штабу Ю.Отмарштейн.

V. Начальником цивільного керування – Куриленко.

VІ. Як командуючий П[артизансько-]повстанчою армією, Ви щодо загального плану операцій повинні переводити його, рахуючись з загальними місцевими обставинами, звернувши особливу увагу на необхідність: а) опанування півднем України (з огляду на його велике значіння для цілої нашої державної справи); б) на потребу певними повстанчими акціями створити в смузі, територіально зазначеній: кордони України з Польщею, Румунією од півночі до півдня (Чорне море), а на схід од цих кордонів по повітряній лінії діаметром в 100–150 верст, такий стан речей, при якому уряди зазначених сусідніх держав мали би наочні факти занепаду окупантської влади та її війська і запровадження в цій смузі влади УНР; в) на бажаність і доцільність захоплення політичних центрів окупантської влади (Харків, Київ); г) на необхідність (на перших порах) знищення телеграфно-телефонних зв’язків і ріжної комунікації в цілях дезорганізації окупантського урядового апарату, защеплення периферійним органам його паніки; д) на зруйнування шляхів і водних переправ на кордонах України з Московщиною, а також по р. Дніпро, щоби, з одного боку, утруднити таким чином головному командуванню московському можливість перетранспортовки свіжих резервів з Москви на Україну, а з другого боку – щоби і окупаційна ворожа армія, перебуваюча на Україні, не мала змоги організованим відворотом зберегти свою силу для дальшої боротьби; е) зокрема уважаю необхідним координацію повстанчих акцій на Правобережжі з повстанчими арміями на Лівобережжі і Слобожанщині, з огляду на велике значіння останніх як під зглядом політичним, так і для улегшення цілей реалізації, в попередніх §§ цього артикула зазначених.

VІІ. В разі успіху повстанчої акції завданням Вашим і П[артизансько-]п[овстанчого] штабу є не лише переведення в життя певного мілітарно- го плану, але й запровадження ладу та порядку серед людності в тере- нах, звільнених од ворожої влади і опанованих інсурекційним військом. В цій справі Ви повинні керуватись інструкціями, затвердженими мною після попереднього опрацювання їх відповідними міністерствами УНР і охоплюючими кожна зокрема певну галузь державного життя України. Допускатися змін чи виїмків од цих інструкцій можна лише в випадках виключних чи інструкціями не передбачених, зазна[ча]ючи при цьому тимчасовість зміни – до затвердження їх урядом. Зокрема: а) погромів, особливо жидівських, не повинно допускати, а всякі спроби та ексцеси насильства Ви повинні, як і підлеглі Вам начальники та установи, – в корені і рішучо припиняти; б) суд повстанчий повинен відбутись точно згідно з затвердженим мною Положенням про нього; в) сприяючи ініціативі та самодіяльності місцевого населення в справі заведення ладу – порядку та відновлення зруйнованого большевицьким пануванням господарства, Ви повинні всякі спроби збольшевичених елементів чи реакційних в напрямку, ворожому законам УНР та цьому наказові, подавляти в корені і без жалю, пам’ятаючи, що всілякі політичні експерименти дорого коштують нашій державній справі, не скріпляють нашої єдиної державної волі, а навпаки, ослабляють її і оддають народ наш на поталу сусідам; г) як військові повстанчі части ни, так і ріжні установи, підлеглі Вам, рівно ж і ті, що можуть з Вашого чи П[артизансько-]п[овстанчого] штабу повстати в процесі боротьби, проводячи свою працю, повинні виявити maximum працездатності, самопосвяти, берегти кожну копійку державну і народну, даючи в ній звіт, щоби біля чистої нашої справи не було зловживань, вуличних наклепів і обвинувачень.

VІІІ. Пам’ятаючи, що сама повстанча акція, якою б успішною вона не була, не може завершити справи встановлення сталої державної влади в Україні, Ви повинні, в разі успіху акції цієї, підготовити ґрунт для повороту Уряду і Армії УНР, перебуваючих в Польщі і Румунії, на рідну землю*. Оскільки можливо – підготовити касарні для армії і тих мобілізованих, які будуть покликані до армії, харчі, фураж тощо, а також певні елементи з повстанчих відділів до влиття чи іншої форми вступу їх в регулярну українську армію.

Зазначені вище доручення та обов’язки Ви маєте перевести в життя, керуючись інтересами батьківщини, законами УНР і інструкціями та наказами, мною затвердженими.

* Налагодження всіх відносин, випливаючих з 1) факту самодіяльності населення, перебувавшого під окупаційною владою, і 2) факту існування законно-правного апарату державного з військом, що після кількохрічної боротьби опинились на чужій території, але зберегли форми і традиції державності нашої, зберегли офіціальні представництва за кордоном і проводять підготовчу творчу працю в справі заведення державного ладу на звільненій території, – всі ці справи будуть полагоджені мною і урядом після повороту на Україну

[Х.1921 р.]

[Петлюра]   
 
БУЛАВА Youtube Youtube