hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник


Архівні документи
Карпатська Україна (1938-1939 рр.)


Звернення Д. Климпуша, Ю. Шпільки та С. Папа до міністерства внутрішніх справ в Хусті про затвердження прикладеного до листа статуту Організації Народної Оборони «Карпатська Січ».
Статут Організації Народної Оборони «Карпатська Січ»

(9–10 листопада 1938 р.)


_________________________________


1938, листопада 9

Звернення Дмитра Климпуша, Юрія Шпільки та Степана Папа до міністерства внутрішніх справ в Хусті про затвердження прикладеного до листа статуту Організації Народної Оборони Карпатська Січ

МІНІСТЕРСТВУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ В ХУСТІ

Організація Народної Оборони Карпатська Січ в Хусті

Предмет: предложення статутів до затвердження. Прилоги: 5.

Просимо о ласкаве затвердження приложеного статуту організації Народної Оборони Карпатська Січ, яка була заложена дня 9. листопада 1938. . листопада 1938.

Підписи

Дмитро Климпуш

Юрій Шпілька

Степан Пап

СТАТУТ
Організації Народної Оборони Карпатська Січ

§ 1.Загальні постанови

а) Назва: Організація Народної Оборони Карпатська Січ.

б) Місце осідку: Хуст.

в) Округ ділання: Підкарпатська Русь.

г) Урядова мова: українська.

д) Організація не є партійною.

§ 2. Ціль

Ціллю товариства є оборона державних і національних інтересів Підкарпатської Руси та плекання оборонного духа в українськім громадянстві того краю, поборювання протидержавної пропаганди та всестороння підтримка правительства Підк. Руси зокрема для удержуві та безпеки.

§ 3. Засоби

Засобами організації є: закладання та керування відділами організації у життя всіх пропагандивних середників, інструкторська та вишкільна праця, різні підприняття, зв'язані з ціллю організації. Військові вправи, також із зброєю, удержування своїх касарень, майданів та стрільниць, як також публичні виступи.

§ 4. Членство

Членом організації може бути кожна фізична особа української нації, що довершила 18 літ життя та є горожанином Підк. Руси. Члени діляться на:

а) дійсні, котрих як таких приняла Команда організації,

б) добродії, які дали організації визначнішу моральну або матеріальнуну піддержку,

в) почесні, що заслужилися для української нації.

Членів дійсних приймає Команда після свого довільного погляду, членів добродіїв і почесних іменує рада.

§ 5. Кандидати

Команда організації може принимати фізичних осіб лише яко кандидатів на членів товариства.

§ 6. Права і обов'язки членів

Правами членів є: Брати участь та користатися всіми під прийняттями організації, право голосовання та активного і пасивного вибору. Дійсні члени мають, крім того, право носити однострій, відзнаки та зброю згідно з постановами, наведеними в окремому правильнику, котрий видасть Команда і який буде затверджений Правительством Підк. Руси.

Обов'язками членів є: дбати постанов статуту організації, беззастережно сповняти накази Команди та вдержувати карність.

§ 7. Втрата членства

Членом перестає бути: а) хто добровільно виступив з організації, б) кого Команда з членства вичеркне за несповнювання обов'язків, в) кого Команда виключить за шкідливу діяльність проти держави, ладу чи товариства.

§ 8. Відділи

Для успішного осягнення своєї ціли, творить організація із своїх членів відділи, а більше відділів творять кіш. Відділи й коші ведуть провідники, назначені Командою. Відділи й коші є лише внутрішніми органами організаційного уладу товариства та підлягають безпосередньо Команді, котра відносно них всякі рішення після свого довільного вибору.

§ 9. Власти

а) Команда

б) Рада

Команда складається з Команданта і двох членів Команди. Першого Команданта організації вибирають Уст. збори товариства, а двох дальших членів Команди назначує сам Командант. Кожного дальшого Команданта вибирають спеціяльно для того скликані Командою збори. Ці вибори складаються з делегатів, котрих висилають від себе поодинокі відділи а то з членством до 50 осіб одного делегата, до 100 осіб — двох Делегатів. Вибраний є той, хто одержав абсолютну більшість голосів присутних.

Команданта вибирається на три роки, а затверджує його правительство. На випадок, коли Командант помер, відказався або зрадив товариство, скличе його заступник надзвичайні збори в цілі вибрання нового Команданта.

Команда є найвищим органом товариства. Вона керує працею цілої організації, заряджує її майном та видає правильники. Командант має право кооптації. Рада складається з команди і назначених Командантом рефератів, то є: а) організації та зв'язку, б) пропаганди та преси і виховання, г) інструкторського та оборонного вишколу, г) господарсько-фінансового та референта місця осідку Команди. Завданням ради є допомогти Команді у веденні організації згідно з правильником, котрий видасть Команда. В тім правильнику будуть устійнені подрібно завдання поодиноких референтур.

§ 10. Репрезентація

Організацією заступає назовні Командант або його заступник, якого він навчить.

§ 11. Майно

Майно організації творять [...] субвенції, правильні та надзвичайні членські внески, дари спадщини, фундації, збірки та прибутки з підпринять організації. Майном завідує Команда.

§ 12. Спори

Спори внутрі організації рішає безвідклично Команда.

§ 13. Ліквідація

Організація може бути зліквідована рішенням Ради, а то 3/4 більшіестю всіх її членів. Ця Рада рівночасно рішить, як наложити з майном організації.

§ 14. Кінцева постанова

У випадку, коли би організація не додержувала в статутах назначеного поступу й цілі, згл. переступила межі своєї діяльности, правительство може оскільки би дальшею діяльністю був огрожений інтерес держави, або інтерес матеріяльний, членів організації безвідкладно суспендувати її чинність а після висліду слідства, що буде наряджене і розпустити, або під наслідками розпущення зобов'язати організацію до найточнішого додержувані ня статутів.

Кожна зміна статутів рішення о ліквідації організації та о судьбі її маєтку підлягає правительственному затвердженню. Цей статут був принятий на Уст. зборах Організації Народної Оборони Карпатська Січ, що відбулися в Хусті дня 3.ХІ.1938.

Міністерство внутрішніх справ по згоді з предсідником правительства Підк. Руси рішенням з дня 10. листопада 1938. чис. 372/1938 вище статути Народної Оборони Карпатська Січ затвердило.

Міністр: Ревай в.р.


 
БУЛАВА Youtube Youtube