hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник


Архівні документи
УСРР - УРСР - СРСР


Деклярація Української Громадської Групи Сприяння виконанню Гельсiнкських Угод

(9 листопада 1976 р.)


_________________


ДЕКЛЯРАЦIЯ
Української Громадської Групи Сприяння виконанню Гельсiнкських Угод


Кожна людина має право на свободу переконань i на вiльне їх виявлення; це право включає свободу безборонна дотримуватись своїх переконань а також свободу шукати, отримувати й поширювати iнформацiю та iдеї будь-якими засобами i незалежно вiд державних кордонiв.    
Загальна Декларацiя Прав Людини, ст. 19    

Ми українцi, живемо в Европi, яка впродовж першої половини XX столiття двiчi була сплюндрована страхiтливими вiйнами. Цi вiйни заливали кров'ю українську землю так само, як i землi iнших європейських країн. Ось чому ми вважаємо неправомiрним той факт, що Україна, котра є повноправним членом ООН, не була представлена окремою делегацiєю на Гельсiнкськiй Нарадi з питань безпеки та спiвпрацi в Европi.

А проте ми беремо до уваги, що за Договором вiд 27 грудня 1922 року про створення СРСР всi мiжнароднi угоди, пiдписанi урядом Радянського Союзу, дiють також на територiї України. Звiдси випливає, що Деклярацiя Прав

Людини а також Деклярацiя Принципiв, котрими держави – учасники Гельсiнкської Наради мають керуватися у своїх взаєминах, поширюються також на український народ.

Досвiд показує, що виконання Гельсiнкських Угод (особливо в гуманiтарнiй частинi) не може бути забезпечене без участи широкої громадськости країн-учасниць. Виходячи з цього, 9 листопада 1976 р. була створена Українська Громадська Група Сприяння виконанню Гельсiнкських Угод. Оскiльки гуманiтарнi статтi Прикiнцевого Акту Наради з питань безпеки та спiвпрацi в Европi повнiстю грунтуються на Загальнiй Деклярацiї Прав Людини, Українська Група Сприяння стадить за мету:

1) Сприяти ознайомленню широких кiл української грогромадськости з Деклярацiєю Прав Людини. Домагатися, щоб цей мiжнародний правовий документ став основним у вiдносинах помiж Особою i Державою.

2) Виходячи з переконань, що мир мiж народами не можна забезпечити без вiльних контактiв помiж людьми а також без вiльного обмiну iнформацiєю та iдеями, активно сприяти виконанню гуманiтарних статтей Прикiнцевого Акту Наради з питань безпеки i спiвпрацi в Европi.

3) Домагатися, щоб на всiх мiжнародних нарадах, де мають обговорюватись пiдсумки виконання Гельсiнкських Угод, Україна як суверенна європейська держава i член ООН була представлена окремою делегацiєю.

4) 3 метою вiльного обмiну iнформацiєю та iдеями домагатися акредитування на Українi представникiв зарубiжної преси, створення незалежних прес-агенств тощо.

Своїм головним завданням Група вважає ознайомлення урядiв країн-учасниць i свiтової громадськости з фактами порушень на теренi України Загальної Деклярацiї Прав Людини та гуманiтарних статей, прийнятих Гельсiнкською Нарадою. З цiєю метою Група Сприяння;

а) приймає письмовi скарги про порушення Прав Людини i робить усе необхiдне, щоб ознайомити з ними уряди, якi пiдписали Гельсiнкськi Угоди, а також свiтову громадськiсть;

б) опрацьовує зiбрану iнформацiю про правовий стан на Українi та згiдно зi ст.19 Загальної Деклярацiї Прав Людини поширює її незалежно вiд державних кордонiв;

в) вивчає факти порушення Прав Людини стосовно українцiв, котрi живуть в iнших республiках, щоб надати тим фактам широкого оприлюднення.

Група у своїй дiяльностi керується не полiтичними, а лише гуманiтарно-правовими мотивами. Ми свiдомi того, що багаторiчна бюрократизацiя державного життя, котра дедалi зростає, здатна викликати протидiю нашим законним прагненням. Але ми також добре знаємо, що бюрократичне тлумачення Прав Людини не вичерпує того, що несуть у собi мiжнароднi правовi документи, пiдписанi урядом СРСР. Ми приймаємо цi документи в їхньому повному обсязi – без бюрократичних перекручень та свавiльних урiзань з боку службових осiб чи державних установ. Ми глибоко переконанi, що лише таке розумiння Загальної Деклярацiї Прав Людини i Гельсiнкських Угод здатне створити справжнє вiдпруження у мiжнародних вiдносинах. Саме цiй великiй метi повинна бути присвячена гуманiтарно-правова дiяльнiсть нашої Групи.

Члени Української Громадської Групи Сприяння
Виконанню Гельсiнкських Угод:


Iм'я та прiзвище:     Пiдпис: Адреса:
Олесь Бердник Київ-159, бульвар Лихачова8-б, кв. 16.
Петро Григоренко Москва, Г-21, Комсомольський проспект
№ 14, кв. 96.тел. 246-27-37.
Iван Кандиба Львiвська обл., с. Пустомити, вул.Шевченка, 176.
Левко Лук'яненко Чернiгiв, вул. Рокосовського, №41-б,
кв. 41, тел. 33913.
Оксана Мешко Київ, 86, вул. Верболозна, 16.
Микола Матусевич Київ, вул. Ленiна 43, кв.2, тел.241148.
Мирослав Маринович Київська обл. Василькiвський р-н, с.Калинiвка, т.246100
Микола Руденко (керiвник Групи) Київ, 84, Конча-Заспа, 1, кв. 8 тел. 614853.
Нiна Строката  
Олексiй Тихий Донецька обл. Костянтинiвський р-н, хутiр Їжевка.

9 листопада 1976 р.

Пiдписаний примiрник зберiгає Група Сприяння

5.12.76. Микола Руденко 
БУЛАВА Youtube Youtube