hai-nyzhnyk@ukr.net
Custom Search

«Україна – держава-трансформер, яку зібрала й контролює космополітично-денаціональна кланова мафія, що вибудувала в країні новітній неофеодалізм за принципом політико-економічного майорату. У цієї злочинної влади – приховане справжнє обличчя, що ховається під кількома масками, подвійне дно із вмонтованими нелегальними (нелегітимними) додатковими рушіями, механізмами та схемами управління, а шафа її уже давно переповнена потаємними скелетами, яким чим далі тим більше бракує у ній місця і які ось-ось виваляться на світ Божий» Павло Гай-Нижник


Архівні документи
Українська еміграція


Статут Світового Конгресу Українців (схвалений ІХ Світовим Конґресом Українців у Києві)

(22 серпня 2008 р.)


СТАТУТ
СВІТОВОГО КОНҐРЕСУ УКРАЇНЦІВ
СКУ, Світовий конгрес українців, 2008, соборність, українці, українська еміграція, українці в світі, СФУЖО, ЕКУ, УККА

І. НАЗВА І ЗАВДАННЯ

1. Назва організації є:

СВІТОВИЙ КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ

(скорочено СКУ)

UKRAINIAN WORLD CONGRESS

CONGRES MONDIAL UKRAINIEN

CONGRESO MUNDIAL UCRANIO

WELTKONGRESS DER UKRAINER

CONGRESSO MUNDIAL DOS UCRANIANOS

2. Завданням Світового Конґресу Українців є:

а) репрезентувати інтереси українців діаспори;

б) зберігати українську національну ідентичність, духовність, мову, культуру та інші надбання українців поза межами України;

в) координувати діяльність українських організацій-членів СКУ згідно з напрямами діяльности визначеними Конґресами;

г) мобілізувати громадську думку співгромадян в країнах поселення українців, для посилення прихильного ставлення до України та її державної, духовної та економічної розбудови;

ґ) охороняти права українців незалежно від місця їхнього проживання, згідно з Універсальною Декларацією Прав Людини.

ІІ. ЧЛЕНИ СКУ

1. До СКУ належать наступні катеґорії членів, які мають осідок поза межами України:

а) Українські Крайові Центральні Репрезентації та Европейський Конґрес Українців (ЕКУ);

б) Світові Надбудови Українських Крайових Організацій;

в) Українські Крайові Організації;

г) Світова Федерація Українських Жіночих Організацій (СФУЖО).

ІІІ. УКРАЇНСЬКІ ЦЕРКВИ ТА СКУ

Українську Католицьку Церкву, Українську Православну Церкву та Українські Протестантські Віроісповідні Церкви представляють в СКУ ними делеґовані особи.

Українські Церкви у своїх внутрішних церковних справах є самостійні й незалежні від будь-яких дій і рішень СКУ.

IV. СТРУКТУРА СКУ

1. Світовий Конґрес Українців має таку структуру:

а) Конґрес;

б) Річні Загальні Збори;

в) Рада Директорів;

г) Екзекутивний Комітет;

ґ) Контрольна Комісія.

V. КОНҐРЕС

Конґрес є найвищим законодавчим органом СКУ.

Конґрес відбувається що п’ять років.

У Конґресі беруть участь:

а) Українські Церкви;

б) члени СКУ;

в) члени Ради Директорів і Контрольної Комісії;

г) особи, запрошені Радою Директорів, як гості.

Не пізніше, як рік перед Конґресом, Рада Директорів призначає час і місце наступного Конґресу, а також кількість делеґатів від учасників названих у Розділі V (параграф 3а-б). Всі члени Ради Директорів і Контрольної Комісії є делеґатами Конґресу.

Кворум на Конґресі становить сто делеґатів з найменше 1/3 числа країн, де є Українська Крайова Центральна Репрезентація.

До компетенції Конґресу належить:

а) вислухати і схвалити звіти Ради Директорів та Контрольної Комісії;

б) oбирати членів Ради Директорів, Екзекутивного Комітету та Контрольної Комісії;

в) схвалювати зміни до Статуту;

г) вирішувати рівень членських внесків складових організацій та бюджетних зобов’язань Українських Крайових Центральних Репрезентацій та ЕКУ;

ґ) приймати постанови та резолюції щодо дальшої діяльності;

д) на узгоджену пропозицію Українських Крайових Центральних Репрезентацій і ЕКУ, схвалювати на час каденції місце перебування головного бюра СКУ;

е) приймати рішення, як найвища інстанція до якої можуть відкликатися члени, які були позбавлені членських прав чи виключені з членства;

є) схвалювати ліквідацію СКУ;

ж) вирішувати всі інші справи не визначені Статутом.

VI. РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

У Річних Загальних Зборах беруть повноправну участь: всі члени Ради Директорів та Контрольної Комісії, три представники від Конґресу Українців Канади (КУК), два представники від Українського Конґресового Комітету Америки (УККА), два представники від СФУЖО та по одному представникові від інших Українських Крайових Центральних Репрезентацій, ЕКУ, Світових Надбудов Українських Крайових Організацій та Рад і Комісій СКУ.

Представники Світових Надбудов Українських Крайових Організацій, що мають структуру в діяспорі та філії в Україні мусять бути з діяспори.

До компетенції Річних Загальних Зборів належить:

а) вислухати і схвалити звіти Ради Директорів та Контрольної Комісії;

б) схвалити фінансові звіти;

в) назначити аудитора;

г) схвалити щорічний бюджет;

ґ) приймати нових членів, міняти категорію членів та з поважних причин припинювати членів у їхніх правах і виключати з членства СКУ;

д) приймати зміни до Статуту через необхідну потребу. Ці зміни мусять бути схвалені черговим Конґресом інакше вони перестають бути правосильними;

е) вирішувати всі справи, які не належать виключно дo компетенції Конґресу та виконувати постанови Конґресу.

Всі Українські Крайові Організації, які є членами СКУ, мають право брати участь у Річних Загальних Зборах з дорадчим голосом; кожна організація може мати одного представника.

Кворум на Річних Загальних Зборах становить десять членів, які беруть повноправну участь на Річних Загальних Зборах.

VII. РАДА ДИРЕКТОРІВ

До Ради Директорів входять: всі члени Екзекутивного Комітету, попередній президент, представники українських Церков, два представники від СФУЖО, заступники президента (два з США – один від УККА і один від Української Американської Координаційної Ради, два від КУК та по одному з ЕКУ, Австралії, Південної Америки та Росії) та голови всіх Рад і Комісій СКУ.

До компетенції Ради Директорів належить:

а) плянувати діяльність СКУ та відповідати за неї в часі поміж Конґресами;

б) покликати Ради й Комісії СКУ;

в) підготовляти програму чергового Конґресу;

г) покликати Номінаційну Комісію;

ґ) покликати Статутову Комісію;

д) пропонувати зміни до Статуту;

е) приймати правильники;

є) пропонувати ліквідацію СКУ;

ж) вирішувати всі справи, які не належать виключно до компетенції Конґресу або Річних Загальних Зборів та виконувати постанови Конґресу та рішення Річних Загальних Зборів.

Заступники президента з поза місця осідку СКУ, в порозумінні з Радою Директорів репрезентують СКУ у своїх країнах.

Кворум на засіданні Ради Директорів становить сім членів Ради Директорів.

У випадку смерти чи резиґнації члена Екзекутивного Комітету, за винятком президента, Рада Директорів призначає на звільнене місце іншого члена. У випадку смерти чи резиґнації президента, його функцію переберає 1-ий заступник.

У випадку смерти, резиґнації або відкликання члена Ради Директорів, дотична Українська Крайова Центральна Репрезентація, ЕКУ, Світова Надбудова Українських Крайових Організацій, СФУЖО або Рада чи Комісія СКУ призначає на звільнене місце іншого члена.

VIII. ЕКЗЕКУТИВНИЙ КОМІТЕТ

До Екзекутивного Комітету входять: президент, 1-ий заступник президента, 2-ий заступник президента – голова СФУЖО, генеральний секретар, фінансо-вий референт та скарбник. Всі ці є виборні пости за винятком 2-го заступника. Президента oбирається окремо. Всі члени Екзекутивного Комітету мусять бути членами організацій, які входять до членства СКУ.

Пост президента СКУ може займати та сама особа не довше ніж дві каденції під ряд. Під час своєї каденції президент не може очолювати жодної іншої організації.

Кворум на засіданні Екзекутивного Комітету становить три члени Екзекутивного Комітету.

Екзекутивний Комітет вирішує всі справи, які не належать виключно до компетенції Конґресу, Річних Загальних Зборів чи Ради Директорів та виконує постанови Конґресу і рішення Річних Загальних Зборів та Ради Директорів

IX. КОНТРОЛЬНА КОМІСІЯ

Контрольну Комісію у складі дев’яти членів вибирає Конґрес.

До Контрольної Комісії входять по двох членів з США і Канади та по одному від СФУЖО, ЕКУ, Азії, Південної Америки і Австралії.

Контрольна Комісія oбирає на своїх перших сходинах голову з поміж своїх членів.

Контрольна Комісія проводить контроль фінансів і діловодства Ради Директорів щороку перед Річними Загальними Зборами.

Для правосильного контролю необхідна участь трьох членів.

У випадку смерті, резиґнації чи відкликання члена Контрольної Комісії з важливих причин, дотична Українська Крайова Центральна Репрезентація, ЕКУ або Світова Надбудова Українських Крайових Організацій призначає на звільнене місце до Контрольної Комісії іншого члена.

X. ФІНАНСИ СКУ

Фінанси СКУ складаються із:

а) членських внесків складових організацій та бюджетних зобов’язань Українських Крайових Центральних Репрезентацій;

б) пожертв і дотацій.

За невплачення членських внесків впродовж двох років та після однорічного попередження Рада Директорів може припинити дану складову організацію у членських правах, що позбавляє її права участи в структурі та в черговому Конґресі СКУ.

XІ. НОМІНАЦІЙНА КОМІСІЯ

Номінаційну Комісію у складі десяти осіб, покликає Рада Директорів не менше, як шість місяців перед Конґресом.

До Номінаційної Комісії входять по двох представників від США, Канади і СФУЖО та по одному від ЕКУ, Азії, Південної Америки, Австралії.

Кандидатів до Екзекутивного Комітету, Ради Директорів та Контрольної Комісії подають Номінаційній Комісії Українські Крайові Центральні Репрезентації, ЕКУ, Світові Надбудови Українських Крайових Організацій, СФУЖО та Ради й Комісії СКУ.

XII. СТАТУТОВА КОМІСІЯ

Статутову Комісію у складі дев’яти членів покликає Рада Директорів не менше, як один рік перед Конґресом.

До Статутової Комісії входять по двох представників від США і Канади та по одному від ЕКУ, Азії, Південної Америки, Австралії і СФУЖО.

Статутова Комісія проєктує зміни і доповнення до статуту СКУ та подає пропозицію змін на засіданні Ради Директорів.

Ці зміни приймає Рада Директорів та пропонує їх Конґресові.

Конґрес схвалює або відкидає ці зміни.

XІІІ. ЛІКВІДАЦІЯ

СКУ можна зліквідувати тільки за пропозиією Ради Директорів.

Ця пропозиція мусить бути схвалена Конґресом. Перед схваленням цієї пропозиції Конґрес приймає внесок, щоби передати все майно СКУ українській харитативній організації, яка має подібні завдання.

XIV. ЗАГАЛЬНА ПОСТАНОВА

Конґрес, Річні Загальні Збори, Рада Директорів, Екзекутивний Комітет, Контрольна Комісія, Номінаційна Комісія, Статутова Комісія та Конґресові Комісії приймають постанови більшістю 3/4 голосів.

Не зважаючи на Розділ XIV (параграф 1), у випадку, коли Номінаційна Комісія не осягнула узгодження в даній справі, голова тієї сесії Конґресу завертає справу до Комісії, щоб вона постаралася осягнути узгодження.

Якщо голова після двох завернень справи до Комісії, ствердить, що Комісія не могла осягнути узгодження, голова має обов’язок поставити дві пропозиції Комісії до вирішення шляхом голосування делеґатів Конґресу.

Для остаточного вирішення даної справи треба більшости 2/3 голосів делеґатів присутніх на сесії. Якщо жодна пропозиція не одержить більшости 2/3 голосів, тоді справа повертається до Номінаційної Комісії для поновного розгляду і подання нових пропозицій.

*****


Цей Статут був схвалений ІХ Світовим Конґресом Українців, 22 серпня 2008 р. у Києві.

*****


ЧЛЕНИ СКУ
АВСТРАЛІЯ
АРГЕНТИНА
БЕЛЬГІЯ
БРАЗИЛІЯ
ВЕЛИКА БРИТАНІЯ
ВІРМЕНІЯ
ГРЕЦІЯ
ГРУЗІЯ
ЕСТОНІЯ
IСПАНІЯ
ІТАЛІЯ
КАНАДА
КАЗАХСТАН
ЛАТВІЯ
ЛИТВА
МОЛДОВА
НІМЕЧЧИНА
НОРВЕГІЯ
ПОЛЬЩА
ПОРТУГАЛІЯ
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ
РУМУНІЯ
СЕРБІЯ
СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКА
США
УГОРЩИНА
УЗБЕКИСТАН
ФРАНЦІЯ
ХОРВАТІЯ
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА
ШВЕЙЦАРІЯ
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ

*****


РАДИ І КОМІСІЇ СКУ
Світова рада суспільної служби
Світова координаційна виховно-освітня рада
Світова наукова рада
Комісія людських і громадянських прав
Конференція українських молодечих організацій
Комісія спорту
Комісія допомоги українським громадянам за кордоном
Світова рада культури
Світова рада Організації Об’єднаних Націй
Українська світова кооперативна рада
Світова рада засобів масової інформації
Міжнародний координаційний комітет у справі Голодомору
Комісія боротьби проти торгівлі людьми
Юридичний підкомітет Екзекутивного комітету
Президент Світового Конгресу Українців - Євген Чолій (Канада)

*****


Адреса СКУ:
145 Evans Avenue, #207
Toronto, Ontario
Canada M8Z 5X8
Тел: (416) 323-3020
Факс: (416) 323-3250
Е-пошта: congress@look.ca
Веб-сайт: www.ukrainianworldcongress.org

*****


Довідка: Світовий Конґрес Українців (СКУ) є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, яка на сьогодні нараховує понад 20 мільйонів українців. До складу СКУ входять українські організації з більше ніж 30 країн світу. Заснований у 1967 р., СКУ був визнаний неурядовою організацією у Економічній та Соціальній Раді Організації Об’єднаних Націй у 2003 р.

СКУ безперестанно і наполегливо відстоює інтереси українців усього світу, докладає великих зусиль до розбудови та зміцнення українського громадського життя, а також дбає за утвердження незалежності України та розширення співпраці з нею. 
БУЛАВА Youtube Youtube